nezavisim jivot

Община Сърница, като бенефициент на проект BG05M9OP001-2.002-0090-C001 "Независим живот за гражданите на Сърница", обявява крайното класиране на одобрените потребители по програмата. Списък на одобрените кандидати и резервите можете да видите по-надолу

 № Име - потребител - одобрени Точки
1 Билял Аки Сюлейман 24.33
2 Хава Реджеп Али 24.32
3 Фатме Салих Халил 24.13
4 Муса Исмаил Али 23.96
5 Асибе Мустафа Пехлеван 23.47
6 Шейде Исмаил Муса  23.47
7 Фатме Салих Касъклиева 23.12
8 Авише Мехмедова Дренкова  23.06
9 Емине Ахмедова Шлянгова 22.80
10 Атидже Реджепова Джасурова 22.80
11 Сабри Джамалов Кельов 22.66
12 Реджеп Алиев Пашов 22.33
13 Айше Шукриева Каптиева 22.13
14 Джемиле Шукри Молова 22.12
15 Зекир Ахмед Трампа 21.67
16 Атидже Мустафова Трампова 21.48
17 Алие Ахмедова Пашова 21.46
18 Емине Еминова Мутешимова 21.26
19 Атидже Халил Моллаали 21.26
20 Атидже Салих Бабучи 21.25
21 Фейзе Исмаил Фейзичауш 21.13
22 Джемиле Реджепова Камберова 21.12
23 Атидже Салихова Чаушева 21.12
24 Мустафа Халил Айри 21.00
25 Реджеп Халилов Даилов 21.00
26 Емине Ахмед Баден 20.80
27 Емине Ахмедова Дюкенджиева 20.79
28 Радифе Муса Мустафа 20.78
29 Селве Исмаил Ислям 20.74
30 Мустафа Халилов Шлянгов 20.59
31 Ахмед Рамаданов Бозов 20.47
32 Селвие Исмаилова Бадева 20.45
33 Джемиле Реджепова Мандраджи 20.40
34 Али Мехмедов Талипов 20.13
35 Фатма Ибрахим Фандък 19.93
36 Али Алиев Даилов 19.86
37 Арфе Халил Януз 19.39
38 Реджеп Али Бабучи 19.38
39 Реджеп Ахмедов Куртов 19.30
40 Денис Мехмедали Узун 19.12
41 Атидже Али Сайдева 18.92
42 Реджеп Дорсун Узунсали 18.73
43 Сабие Али Лешкова 18.66
44  Сафие Халилова Куртова 18.60
45 Зейнепа Мустафова Маслева 18.46
46 Емине Ахмедова Камберова 18.20
47 Зейнеп Ахмед Ислям 18.07
48 Кемал Ибрахим Ариф 17.98
49 Джемиле Халилова Башлиева 17.94
50 Лютфе Феимова Касъклиева 17.80
51 Халил Реджеп Карамолла 17.79
52 Зейнепа Халил Мутлу 17.72
53 Мехрема Рамадан Генч 17.60
54 Ахмед Мехмед Искендер 17.40
55 Ивейн Реджепова Ардалиева 17.39
56 Зейнепа Сюлейман Трампа 17.14
     
  Име - потребител - резерви  
57 Айше Мусова Ким  17.12
58 Айше Ахмед Кисьоска 17.06
59 Аки Ахмед Афус 16.99
60 Фатме Кемил Фере 16.86
61 Халил Ахмед Моллаали 16.45
62 Кадри Халил Мандраджи 16.32
63 Фатме Ахмед Мандраджи 16.19
64 Айше Мустафова Кехайова 16.19
65 Алиосман Салих Фере 16.05
66 Мехрема Исмаил Църенска 15.85
67 Салихе Алиева Кавунска 15.13
68 Емине Мустафа Искендер 15.13
69 Атем Мустафа Сиджим 15.06
70 Халил Исмаил Пехлеван 14.73
71 Рукие Мустафа Ворукова 14.53
72 Шерифе Мустафа Ибрахим 14.46
73 Мехмед Мустафа Двуяк 14.26
74 Фатме Юсуф Елебаш 14.19
75 Емине Салих Али 14.12
76 Юсеин Рамаданов Камберов 14.06
77 Атидже Ибрахим Орцева 13.53
78 Исмаил Мустафа Туджар 11.86
79 Неджими Мустафов Трампов 13.52
80 Атидже Ахмедова Индякова 13.39
81 Емине Ешреф Ворукова 13.38
82 Шефкет Салих Воруков 13.33
83 Джемиле Исмаил Карамолла 13.32
84 Емине Халил Пелеван 13.19
85 Исмаил Муса Дурлу 13.13
86 Алие Салихова Кендичева 13.12
87 Фатме Али Църенска 13.12
88 Емине Али Узун  13.06
89 Ахмед Мустафа Османджи 13.06
90 Мехрема Исмаил Туджар 12.99
91 Байрам Рамадан Ахмед 12.92
92 Нури Факриев Айров 12.85
93 Шукрие Абдуллахова Църенска 12.85
94 Фатме Ахмед Туджар 12.79
95 Барие Тефик Байртактарова 12.79
96 Феим Мустафа Абдурахман 12.72
97 Ханифе Мустафа Вурал 12.66
98 Яшар Шефкет Вурал 12.60
99 Асан Салих Трампов 12.46
100 Зейнепа Реджепова Камберова 12.26
101 Юсуф Мустафа Ерсой 11.93
102 Ремзие Хатиджева Сертоглу 11.60
103 Алие Ибрахим Ариф 11.52
104 Асибе Ахмед Джасур 11.12
105 Салие Халил Пилева 10.73
106 Халил Сабриев Джамбазов 10.33
107 Ферде Асанова Трампова 10.13
108 Мустафа Ахмед Звездов 10.13
109 Зекир Мустафов Ислям 9.47
110 Айше Муса Куртова 8.53
111 Фикрие Ремизова Петрунова 8.19
112 Атидже Асан Ардали 8.13
113 Реджеп Салихов Цингарев  7.06
114 Айше Салихова Трампова 7.00
115 Кемил Реджеп Карамолла 6.26
116 Несрет Алиев Трампов  6.00
117 Мехрема Салихова Трампова 6.00

nezavisim jivot2

 

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация