nezavisim jivot

След постъпило Заявление с вх.№ 0669/18.03.2016, от Емине Ахмедова Дюкенджиева за отказ от услугите по проект "Независим живот за гражданите на Сърница", се стигна до прекласиране и запълване на вакантната позиция с първия кандидат потребител, попаднал в списъка с резервите, а именно Айше Мустафа Ким. След така направените промени списъка с одобрените участници и резервите придобива следния вид

 № Име - потребител - одобрени Точки
1 Билял Аки Сюлейман 24.33
2 Хава Реджеп Али 24.32
3 Фатме Салих Халил 24.13
4 Муса Исмаил Али 23.96
5 Асибе Мустафа Пехлеван 23.47
6 Шейде Исмаил Муса  23.47
7 Фатме Салих Касъклиева 23.12
8 Авише Мехмедова Дренкова  23.06
9 Емине Ахмедова Шлянгова 22.80
10 Атидже Реджепова Джасурова 22.80
11 Сабри Джамалов Кельов 22.66
12 Реджеп Алиев Пашов 22.33
13 Айше Шукриева Каптиева 22.13
14 Джемиле Шукри Молова 22.12
15 Зекир Ахмед Трампа 21.67
16 Атидже Мустафова Трампова 21.48
17 Алие Ахмедова Пашова 21.46
18 Емине Еминова Мутешимова 21.26
19 Атидже Халил Моллаали 21.26
20 Атидже Салих Бабучи 21.25
21 Фейзе Исмаил Фейзичауш 21.13
22 Джемиле Реджепова Камберова 21.12
23 Атидже Салихова Чаушева 21.12
24 Мустафа Халил Айри 21.00
25 Реджеп Халилов Даилов 21.00
26 Емине Ахмед Баден 20.80
27 Радифе Муса Мустафа 20.78
28 Селве Исмаил Ислям 20.74
29 Мустафа Халилов Шлянгов 20.59
30 Ахмед Рамаданов Бозов 20.47
31 Селвие Исмаилова Бадева 20.45
32 Джемиле Реджепова Мандраджи 20.40
33 Али Мехмедов Талипов 20.13
34 Фатма Ибрахим Фандък 19.93
35 Али Алиев Даилов 19.86
36 Арфе Халил Януз 19.39
37 Реджеп Али Бабучи 19.38
38 Реджеп Ахмедов Куртов 19.30
39 Денис Мехмедали Узун 19.12
40 Атидже Али Сайдева 18.92
41 Реджеп Дорсун Узунсали 18.73
42 Сабие Али Лешкова 18.66
43  Сафие Халилова Куртова 18.60
44 Зейнепа Мустафова Маслева 18.46
45 Емине Ахмедова Камберова 18.20
46 Зейнеп Ахмед Ислям 18.07
47 Кемал Ибрахим Ариф 17.98
48 Джемиле Халилова Башлиева 17.94
49 Лютфе Феимова Касъклиева 17.80
50 Халил Реджеп Карамолла 17.79
51 Зейнепа Халил Мутлу 17.72
52 Мехрема Рамадан Генч 17.60
53 Ахмед Мехмед Искендер 17.40
54 Ивейн Реджепова Ардалиева 17.39
55 Зейнепа Сюлейман Трампа 17.14
 56  Айше Мусова Ким 17.12 
     
  Име - потребител - резерви  
57 Айше Ахмед Кисьоска 17.06
58 Аки Ахмед Афус 16.99
59 Фатме Кемил Фере 16.86
60 Халил Ахмед Моллаали 16.45
61 Кадри Халил Мандраджи 16.32
62 Фатме Ахмед Мандраджи 16.19
63 Айше Мустафова Кехайова 16.19
64 Алиосман Салих Фере 16.05
65 Мехрема Исмаил Църенска 15.85
66 Салихе Алиева Кавунска 15.13
67 Емине Мустафа Искендер 15.13
68 Атем Мустафа Сиджим 15.06
69 Халил Исмаил Пехлеван 14.73
70 Рукие Мустафа Ворукова 14.53
71 Шерифе Мустафа Ибрахим 14.46
72 Мехмед Мустафа Двуяк 14.26
73 Фатме Юсуф Елебаш 14.19
74 Емине Салих Али 14.12
75 Юсеин Рамаданов Камберов 14.06
76 Атидже Ибрахим Орцева 13.53
77 Исмаил Мустафа Туджар 11.86
78 Неджими Мустафов Трампов 13.52
79 Атидже Ахмедова Индякова 13.39
80 Емине Ешреф Ворукова 13.38
81 Шефкет Салих Воруков 13.33
82 Джемиле Исмаил Карамолла 13.32
83 Емине Халил Пелеван 13.19
84 Исмаил Муса Дурлу 13.13
85 Алие Салихова Кендичева 13.12
86 Фатме Али Църенска 13.12
87 Емине Али Узун  13.06
88 Ахмед Мустафа Османджи 13.06
89 Мехрема Исмаил Туджар 12.99
90 Байрам Рамадан Ахмед 12.92
91 Нури Факриев Айров 12.85
92 Шукрие Абдуллахова Църенска 12.85
93 Фатме Ахмед Туджар 12.79
94 Барие Тефик Байртактарова 12.79
95 Феим Мустафа Абдурахман 12.72
96 Ханифе Мустафа Вурал 12.66
97 Яшар Шефкет Вурал 12.60
98 Асан Салих Трампов 12.46
99 Зейнепа Реджепова Камберова 12.26
100 Юсуф Мустафа Ерсой 11.93
101 Ремзие Хатиджева Сертоглу 11.60
102 Алие Ибрахим Ариф 11.52
103 Асибе Ахмед Джасур 11.12
104 Салие Халил Пилева 10.73
105 Халил Сабриев Джамбазов 10.33
106 Ферде Асанова Трампова 10.13
107 Мустафа Ахмед Звездов 10.13
108 Зекир Мустафов Ислям 9.47
109 Айше Муса Куртова 8.53
110 Фикрие Ремизова Петрунова 8.19
111 Атидже Асан Ардали 8.13
112 Реджеп Салихов Цингарев  7.06
113 Айше Салихова Трампова 7.00
114 Кемил Реджеп Карамолла 6.26
115 Несрет Алиев Трампов  6.00
116 Мехрема Салихова Трампова 6.00

nezavisim jivot2

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 18, 2020

    Заседание 24.09.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • July 22, 2020

    Заседание 29.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация