nezavisim jivot

ОБЯВА

Като бенефициент по процедура „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., община Сърница стартира прием на документни от кандидати за социални асистенти и домашни помощници, както и от лица, които желаят да ползват услугата „Социален асистент”/ „Домашен помощник”

 

1. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници подават следните документи:

-         Заявление за постъпване на работа (по образец);

-         Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

-         Автобиография;

-         Копие от диплома за завършено образование, ако има и оригинал за справка.

След проверката на документите, всички одобрени кандидати преминават на втори етап – интервю. Одобрените на интервюто ще бъдат поканени за сключване на договори, като трябва да представят следните документи:

-         Медицинско свидетелство за работа;

-         Свидетелство за съдимост;

-         Копие на трудова книжка.

2. Лицата, които желаят да ползват услугата „социален асистент” / ”домашен помощник”, трябва да попадат в следните групи:

-         Хора с увреждания;

-         Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване

И да подадат следните документи:

-         Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител (по образец);

-         Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

-         Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка;

-         Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

-         Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (по образец);

-         Декларация за личен доход.

Всички документи, които се подават по образци, ще бъдат предоставени като бланки за попълване от Общината.

Документите се представят на адрес: ул. „Свобода” №20, гр. Сърница – в сградата на Общината – етаж 3 - Деловодство. Приемът на документи започва на 01.02.2016 г. и приключва на 12.02.2016 г.

Лице за контакт: Селвие Джасурова – 0895 500 983

nezavisim jivot2

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация