nezavisim jivot

След проведените интервюта с кандидатите за преки доставчици за социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник”, Комисията класира следните кандидати:

Одобрени кандидати:

1 Асибе Исмаил Талипова 15
2 Емине Реджеп Джасур 15
3 Джемиле Саитова Камберова 14
4 Зейнеб Кадри Мутлу 14
5 Къдрие Кемал Пехлеван 14
6 Мехмед Аюпов Дренков 14
7 Мехрема Алиосман Муса 14
8 Нури Мустафов Бадев 14
9 Сайде Алиева Дерменджиева 14
10 Салих Алиосман Кехая 14
11 Фатиме Мустафова Кельова 14
12 Фатме Ахмедова Куртова 14
13 Фатме Ахмедова Пашова 14
14 Фатме Исмаилова Шлянгова 14
15 Фатме Реджеп Ислям 14
16 Фатме Салих Ардалиева 14
17 Фейзе Кемалова Куртова 14
18 Фатме Неджуми Байрактар 14
19 Фатме Кадриева Айрова 14
20 Реджеп Халилов Джасуров 14
21 Айше Джамал Ялдъз 13
22 Али Тефиков Лешков 13
23 Арфе Реджеп Януз-Моламехмедова 13
24 Зейнеп Керим Маслева 13
25 Салих Халилов Камберов 13
26 Салих Хелмиев Чаушев 13
27 Салихе Ибрахим Дурльова 13
28 Емине Халилова Ардалиева 13
29 Яшар Шевкет Воруков 13
30 Фатиме Реджеп Узун 13
31 Фатме Исмаил Туджар 13
32 Аве Мустафа Али 13
33 Фатима Али Вехби 13
34 Фатме Кемилова Алендарова 13
35 Ава Мехмедова Орцева 12
36 Айше Мустафа Искендер 12
37 Радифе Рефатова Кимова 12
38 Айше Мустафова Узун 12
39 Асибе Ахмед Трампова 12
40 Асибе Халилова Ардалиева 12
41 Джемиле Аки Бозова 12
42 Джемиле Кемал Карамолла 12
43 Джемиле Реджепова Семерджиева 12
44 Джиляна Реджепова Байрактар 12
45 Елена Юлиева Каптиева 12
46 Емине Абдулахова Ариф 12
47 Емине Реджепова Трампова 12
48 Зейнепа Аки Касъклиева 12
49 Фатме Салих Сюлейман 12
50 Фатме Факри Моллаали 12
51 Халил Мустафа Айри 12
52 Шукрие Мустафова Башлиева 12
53 Шукрие Феим Ахмед 12
54 Емине Ибрахим Вурал 12
55 Хава Билелова Ворукова 12
56 Халид Галипов Ардалиев 12
57 Хатидже Хасан Ворукова 12
58 Сюлейман Шукриев Куртов 12
59 Мустафа Муса Ибрахим 12
60 Исмаил Салих Туджар 12
61 Асибе Халил Фере 12
62 Асибе Аки Сиджимова 12
63 Алие Реджеп Мерджан 11
64 Атидже Ахмед Генч 11
65 Ахмед Исмаил Фандък 11
66 Ахмед Неджими Халил 11
67 Барие Рамиз Молаахмед 11
68 Шукрие Салих Кисьоска 11
69 Джиляна Ислямова Трампова 11
70 Красен Мирославов Индяков 11
71 Асибе Рамаданова Кехайова 11
72 Надие Неджимиева Генчева 10
73 Руси Галинов Бачов 10
74 Фатме Сюлейманова Дюкенджиева 10
75 Муса Мустафа Дурлу 10
76 Неджими Исмаилов Кендичев 10
77 Рукие Сали Ерсой 10
78 Фикрие Кемил Мандраджи 10
79 Раджие Исуф Двуяк 10
80 Рукие Сабри Сюлейман - Орцева 10
81 Салих Мустафа Кавунски 10

 

Отказали да подпишат декларация, че са с добро психическо и физическо здраве:

1 Литифе Рамзиева Ибишева
2 Фейзе Реджеп Тинева
3 Асибе Реджепова Байрямчева
4 Фатме Феим Туджар
5 Екри Реджепов Цингарев
6 Фатме Ахмедова Даилова
7 Ферде Ахмед Мандраджиева
8 Атидже Мустафова Звездова
9 Фейзе Кемил Маслева
10 Асибе Исмаил Касъклиева
11 Мехрема Мустафова Трампова
12 Салих Реджеп Карамолла
13

Фатме Исмаил Кисьова

 

Неявили се на интервю:                  

1 Джемиле Шукри Цингар

nezavisim jivot2

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация