nezavisim jivot

След постъпило Заявление с вх.№ 0824/06.04.2016, от Зейнеп Ахмед Ислям за отказ от услугите по проект "Независим живот за гражданите на Сърница", се стигна до прекласиране и запълване на вакантната позиция с първия кандидат потребител, попаднал в списъка с резервите, а именно Айше Ахмед Кисьоска. След така направените промени списъка с одобрените участници и резервите придобива следния вид

 № Име - потребител - одобрени Точки
1 Билял Аки Сюлейман 24.33
2 Хава Реджеп Али 24.32
3 Фатме Салих Халил 24.13
4 Муса Исмаил Али 23.96
5 Асибе Мустафа Пехлеван 23.47
6 Шейде Исмаил Муса  23.47
7 Фатме Салих Касъклиева 23.12
8 Авише Мехмедова Дренкова  23.06
9 Емине Ахмедова Шлянгова 22.80
10 Атидже Реджепова Джасурова 22.80
11 Сабри Джамалов Кельов 22.66
12 Реджеп Алиев Пашов 22.33
13 Айше Шукриева Каптиева 22.13
14 Джемиле Шукри Молова 22.12
15 Зекир Ахмед Трампа 21.67
16 Атидже Мустафова Трампова 21.48
17 Алие Ахмедова Пашова 21.46
18 Емине Еминова Мутешимова 21.26
19 Атидже Халил Моллаали 21.26
20 Атидже Салих Бабучи 21.25
21 Фейзе Исмаил Фейзичауш 21.13
22 Джемиле Реджепова Камберова 21.12
23 Атидже Салихова Чаушева 21.12
24 Мустафа Халил Айри 21.00
25 Реджеп Халилов Даилов 21.00
26 Емине Ахмед Баден 20.80
27 Радифе Муса Мустафа 20.78
28 Селве Исмаил Ислям 20.74
29 Мустафа Халилов Шлянгов 20.59
30 Ахмед Рамаданов Бозов 20.47
31 Селвие Исмаилова Бадева 20.45
32 Джемиле Реджепова Мандраджи 20.40
33 Али Мехмедов Талипов 20.13
34 Фатма Ибрахим Фандък 19.93
35 Али Алиев Даилов 19.86
36 Арфе Халил Януз 19.39
37 Реджеп Али Бабучи 19.38
38 Реджеп Ахмедов Куртов 19.30
39 Денис Мехмедали Узун 19.12
40 Атидже Али Сайдева 18.92
41 Реджеп Дорсун Узунсали 18.73
42 Сабие Али Лешкова 18.66
43 Сафие Халилова Куртова 18.60
44 Зейнепа Мустафова Маслева 18.46
45 Емине Ахмедова Камберова 18.20
46 Кемал Ибрахим Ариф 17.98
47 Джемиле Халилова Башлиева 17.94
48 Лютфе Феимова Касъклиева 17.80
49 Халил Реджеп Карамолла 17.79
50 Зейнепа Халил Мутлу 17.72
51 Мехрема Рамадан Генч 17.60
52 Ахмед Мехмед Искендер 17.40
53 Ивейн Реджепова Ардалиева 17.39
54 Зейнепа Сюлейман Трампа 17.14
55 Айше Мусова Ким 17.12 
56 Айше Ахмед Кисьоска  17.06 
     
  Име - потребител - резерви  
57 Аки Ахмед Афус 16.99
58 Фатме Кемил Фере 16.86
59 Халил Ахмед Моллаали 16.45
60 Кадри Халил Мандраджи 16.32
61 Фатме Ахмед Мандраджи 16.19
62 Айше Мустафова Кехайова 16.19
63 Алиосман Салих Фере 16.05
64 Мехрема Исмаил Църенска 15.85
65 Салихе Алиева Кавунска 15.13
66 Емине Мустафа Искендер 15.13
67 Атем Мустафа Сиджим 15.06
68 Халил Исмаил Пехлеван 14.73
69 Рукие Мустафа Ворукова 14.53
70 Шерифе Мустафа Ибрахим 14.46
71 Мехмед Мустафа Двуяк 14.26
72 Фатме Юсуф Елебаш 14.19
73 Емине Салих Али 14.12
74 Юсеин Рамаданов Камберов 14.06
75 Атидже Ибрахим Орцева 13.53
76 Исмаил Мустафа Туджар 11.86
77 Неджими Мустафов Трампов 13.52
78 Атидже Ахмедова Индякова 13.39
79 Емине Ешреф Ворукова 13.38
80 Шефкет Салих Воруков 13.33
81 Джемиле Исмаил Карамолла 13.32
82 Емине Халил Пелеван 13.19
83 Исмаил Муса Дурлу 13.13
84 Алие Салихова Кендичева 13.12
85 Фатме Али Църенска 13.12
86 Емине Али Узун  13.06
87 Ахмед Мустафа Османджи 13.06
88 Мехрема Исмаил Туджар 12.99
89 Байрам Рамадан Ахмед 12.92
90 Нури Факриев Айров 12.85
91 Шукрие Абдуллахова Църенска 12.85
92 Фатме Ахмед Туджар 12.79
93 Барие Тефик Байртактарова 12.79
94 Феим Мустафа Абдурахман 12.72
95 Ханифе Мустафа Вурал 12.66
96 Яшар Шефкет Вурал 12.60
97 Асан Салих Трампов 12.46
98 Зейнепа Реджепова Камберова 12.26
99 Юсуф Мустафа Ерсой 11.93
100 Ремзие Хатиджева Сертоглу 11.60
101 Алие Ибрахим Ариф 11.52
102 Асибе Ахмед Джасур 11.12
103 Салие Халил Пилева 10.73
104 Халил Сабриев Джамбазов 10.33
105 Ферде Асанова Трампова 10.13
106 Мустафа Ахмед Звездов 10.13
107 Зекир Мустафов Ислям 9.47
108 Айше Муса Куртова 8.53
109 Фикрие Ремизова Петрунова 8.19
110 Атидже Асан Ардали 8.13
111 Реджеп Салихов Цингарев  7.06
112 Айше Салихова Трампова 7.00
113 Кемил Реджеп Карамолла 6.26
114 Несрет Алиев Трампов  6.00
115 Мехрема Салихова Трампова 6.00

nezavisim jivot2

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация