patronajna grija1

Стартиране на проект  “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Сатовча, Борино и Сърница“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Във връзка с подписан договор за БФП BG05M9OP001-2.040-0121-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Сатовча, Борино и Сърница“,

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., община Сърница стартира проектните дейности от 01.08.2019г.

Кратко описание на проекта:

Настоящото проектно предложение предвижда предоставяне на нов вид патронажна грижа, предназначена за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове на територията на Община Сатовча, Община Борино и Община Сърница. Създаденото партньорство цели ефективност и ефикасност на разходите. По проекта се предвижда минимум 53 потребители от трите общини - Сатовча (31 потребители), Борино (11 потребители) и Сърница (11 потребители) да получат почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете си в продължение на 12 месеца. За целта ще бъдат наети лица (персонал) със съответното медицинско образование, така че да се постигне необходимото качество на предоставените интегрирани здравно-социални услуги и да се задоволят по най-добрият начин потребностите на потребителите.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Проектът цели да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания

с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове за територията на три общини Сатовча, Борино и Сърница.

Настоящото проектно предложение съответства на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа,

одобрен с РМС № 28/19.01.2018г. С реализиране на проектните дейности ще се надградят резултатите от реализираните до момента проекти със социална насоченост, предоставящи социални услуги в домашна среда и за трите общини.

Специфични цели:

 1. Създаване на ползотворно партньорство с цел ефикасност и ефективност на разходите;
 2. Осигуряване на интегрирани мобилни здравно-социални услуги в отговор на потребностите на за хората от целевата група, а именно възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства;
 3. Осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно - социални услуги;
 4. Осигуряване на постоянни медицински грижи за хората от целевата група в домашна среда;
 5. Преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността и подобряване условията на живот на хората от целевата група;
 6. Създаване на заетост.

Проектното предложение е съобразено с потребностите на региона и ще допълни и развие ефекта от вече реализирани подобни проекти със социална насоченост.

Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

patronajna grija2

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • September 18, 2020

  Заседание 24.09.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • July 22, 2020

  Заседание 29.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация