tdpzr 1

ПОКАНА 

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, договор № BG05M9OP001-4.001-0037-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат разяснени целите на проекта.

За по-голяма информираност както за изпълнението на проекта, така и за финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, ще бъдат раздадени рекламни материали.

Всички желаещи са добре дошли на събитието.

Място, дата и час на провеждане:

Зала на адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” №30, 02.03.2018 г., 10.30 ч.

Програма на пресконференцията:

 • 10:30ч. – Регистриране на участниците в конференцията.
 • 11:00ч. – Представяне на екипа по Проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”.
 • 11:10 – 12:00ч. – Представяне на Проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”.
 • 12:00 - 14:00 - Въпроси и отговори

tdpzr 2

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 10, 2019

  Заседание 11.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 23, 2019

  Заседание 30.05.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация