tdpzr 1

ПОКАНА

Община Сърница, в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” Проект: „Повишаване капацитета на община Сърница за социално включване на уязвими групи чрез социални иновации” със сключен Договор № BG05M9OP001-4.001-0037-C01, ще проведе Кръгла маса, на която да се обсъдят резултатите от доклада за изпълнение на проектната дейност „Проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите пред социалното включване на уязвими групи в община Сърница“.

Кръглата маса ще се проведе на 22.02.2018 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет – Сърница.

Поканени са всички, които проявяват интерес към дейността.

tdpzr 2

 

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация