ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

4633, общ.Сърница,  ул.”Свобода” № 20

email:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАПОВЕД

528/18.07.2016 г.

Подписаният Неби Реджеп Бозов, в качеството си на Кмет на Община Сърница, БУЛСТАТ 176806228, с адрес гр. Сърница, ул. „Свобода“  № 20, след като разгледах Констативен акт №5/03.05.2016 г.  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

Във връзка с изпълнение на правомощията им по чл. 223, ал. 2 ЗУТ, на 03.05.2016 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № 413/ 17.11.2015 г. на Кмета на Община Сърница, е извършила на място проверка на строеж „паянтова дървена постройка  от дървени дъски и греди“, находяща  се в ПИ 072077 в местност Делджилери ЕКАТЕ 70648 в землището на гр. Сърница. Строежът представлява дървена постройка от дървени дъски и греди,  в землището на гр. Сърница,община Сърница, с височина 2,5 м., дължина 5,00 м. и ширина 3,0м.

Изградената постройка е „строеж“ по смисъла на параграф 5, т. 38 ДР на ЗУТ Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал.1, т 6 ЗУТ.

Собственик  на ПИ 072077 в местност Делджилери ЕКАТЕ 70648 в землището на гр. Сърница е Община Сърница

               Строежът е изпълнен без изискващите се строителни книжа (инвестиционни проекти, по чл. 147 ал. 2  и разрешение  за строеж), в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1 вр. с чл. 147 ал.1 т.7. Същият е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ.

             

            Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт №5/03.05.2016 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 ЗУТ и залепен на строежът. Копие от констативния акт е поставен и на информационното табло на община Сърница, находящо се на ет.1, в сградата на общинската администрация гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20.

Съгласно констативен протокол от № 1/07.06.2016 г., съставен от служители на Община Сърница по съставеният констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

 Строежът е извършен без изискващите се строителни книжа – инвестиционен  проекти, по чл. 147 ал. 2  и разрешение за строеж съгласно чл. 148 от ЗУТ, тъй като последните не са представени от извършителя на строежа в срока по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.

Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т. 1 и 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1 вр. с чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. с чл.223, ал. 1, т.8 от ЗУТ,

НАРЕЖДАМ:

1.На Ахмед Халилов Маслев, ЕГН **********с адрес ул. Родопи № 6, да премахне незаконен  строеж „паянтова дървена постройка от дървени дъски и греди“, намиращ се в ПИ 072077 в местност Делджилери ЕКАТЕ 70648 в землището на гр. Сърница, Община Сърница, Област Пазарджик.

2. Определям едномесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителя на строежа– Ахмед Халилов Маслев.

да го премахне, като извози строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Сърница място и възстанови пътя.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Сърница, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Сърница.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Халил Байрактар – на длъжност зам. Кмет при Община Сърница.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица – на адресата Ахмед Халилов Маслев, ЕГН **********с адрес ул. Родопи№ 6 – за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация – за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 ЗУТ пред Административен съд гр. Пазарджик чрез Община Сърница, в 14-дневен срок от съобщаването й.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:……… П. П. ……….

                                                              /Неби Бозов/

Изготвили:

Гл. сп. ,,ТСУ” :……… П. П. ……….

                             /Мехмед Фере/

Гл. сп. ,,ТСУ”:……… П. ………

                           / Халил Туджар/

Съгласувал:………… П. …………

          /Юрисконсулт - Фатме Пехливан/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация