logo sarnitsa new

УВЕДОМЛЕНИЕ

По чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Община Сърница уведомява, че с Решение № 66, прието с Протокол № 8 от 30.05.2018г. на Общински съвет Сърница е одобрен проект за подробен устройствен план за линеен обект извън границите на урбанизирането територии – парцелен план за трасе на подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за местността „Орлино” по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница. Трасето на линейния обект ще започне от о.т. на ул.”Заводска” по плана на гр.Сърница през общински път ПИ 000419 и ще достигне до ПИ 174074 в м.”Орлино” по КВС на гр.Сърница. Общата дължина на линейния обект е 5012 м. Решението се намира в Община Сърница, Техническа служба, ет.3. На основание чл.215, ал.3 от ЗУТ Решение №66 от 30.05.2018г. може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от датата на обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд Пазарджик, като жалбата се подава чрез кмета на Община Сърница.

Уведомлението е обнародвано в брой 54/29.06.2018г. на Държавен вестник.          

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация