logo sarnitsa new

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.124б, ал.2 и 4 от ЗУТ

Община Сърница на основание чл.124б, ал.2 и 4 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че се разрешава изработването на ПУП за следните имоти:

 • Заповед № З-136/20.07.2018г. на кмета на Община Сърница за изработване на проект за ПУП – За частично изменение на план за регулация и застрояване на УПИ Ⅰ (0001547) в м.Орлино по КВС на гр.Сърница. Съгласно одобреното задание се предвижда ново застроително петно в парцела, като се променя и устройствената зона в „Рекреационна за курорт и допълващи го дейности”;
 • Заповед № З-143/27.07.2018г. на кмета на Община Сърница за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за частично изменение на план за регулация и застрояване, засягащ УПИ II- 925„Дърводелски цех“ в кв. 40, по план на гр. Сърница. Съгласно одобрената задание ще се образуват два нова парцела - УПИ II-925 “Дърводелски цех” по имотните граници на ПИ 925 с площ 1281 кв.м. и УПИ VI- 924,980,1500 “Дърводелски цех” с площ 2529 кв.м.;
 • Решение №94/26.07.2018г. на Общински съвет Сърница за разрешение за изработване на ПУП – Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост МТТ, намиращ се в ПИ 001650 по сервитута на общински път ПИ 000419 и ведомствен път ПИ 141152 и да достигне до ПИ 141155 – частна собственост.Общата дължина на новото трасе е 214м.;
 • Решение №95/26.07.2018г. на Общински съвет Сърница за одобряване на ПУП – Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост МТТ (Павльовото) до ПИ 171031 в м.Орлино по КВС на гр.Сърница. Общата дължина на новото трасе е 392м.;
 • Решение №96/26.07.2018г. на Общински съвет Сърница за одобряване на ПУП – За улична регулация на кв.Горелци, с.Медени поляни, общ.Сърницa. Общата дължина на новите улици 2993 м. със Ширина 8м. - 6м. пътно платно и по 1 м. тротоари;
 • Решение №97/26.07.2018г. на Общински съвет Сърница за разрешение за изработване на ПУП - За промяна на предназначението на ПИ 103051 в м. ,,Боруни и валти“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница от земеделски земя „нива“ в режим на застрояване „За хотел, ресторант, търговия и услуги“.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 18, 2019

  Заседание 25.07.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 20, 2019

  Заседание 27.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация