logo sarnitsa new

УВЕДОМЛЕНИЕ

По чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Община Сърница съобщава, че с Решение №96, прието с Протокол №11 от 27.07.2018г. на Общински съвет Сърница е одобрен Подробен устройствен план- план за улична регулация на кв. ,,Горелци“, по плана на с. Медени Поляни, Община Сърница. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародване на настоящото уведомление в Държавен вестник заинтересованите лица могат да подават жалби срещу него чрез Общински съвет Сърница до Административен съд Пазарджик.

Уведомлението е обнародвано в брой 66/2018г. на Държавен вестник, Неофициален раздел.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 18, 2019

    Заседание 25.07.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация