logo sarnitsa new

УВЕДОМЛЕНИЕ

По чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Община Сърница съобщава, че с Решение №95, прието с Протокол №11 от 27.07.2018г. на Общински съвет Сърница е одобрен Подробен устройствен план- парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост МТТ (Павльовото) до ПИ 171031 в местността Орлино по КВС на гр.Сърница. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ  в 30-дневен срок от обнародване на настоящото уведомление в Държавен вестник заинтересованите лица могат да подават жалби срещу него чрез Общински съвет Сърница до Административен съд Пазарджик.

Уведомлението е обнародвано в брой 74/2018г. на Държавен вестник, Неофициален раздел.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 18, 2019

    Заседание 25.07.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация