logo sarnitsa new

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с чл.124б, ал.2 и 4 от ЗУТ

Община Сърница на основание чл.124б, ал.2 и 4 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че се разрешава изработването на ПУП за следните имоти:

 • Решение № 110, прието с Протокол № 14 от 27.09.2018г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект за ПУП –промяна на предназначението на имот 000733 от горски фонд (частна собственост) и отреждане „за път“, местност „Орлино“ по КВС на землище гр. Сърница, общ. Сърница, като се образува нов УПИ I-733 “за път с площ 300 кв. м. със ширина на пътното трасе от 3 до 9 метра;
 • Решение № 112, прието с Протокол № 14 от 27.09.2018г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП –за промяна на предназначението на имот 073022, местност „Делджилери“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница с площ 9 800 кв.м. от “земеделска земя” – в режим на застрояване. За сметка на гореописания имот се образува един нов урегулиран поземлен имот - XXII – „За площадка за събиране, третиране /рециклиране/ и временно съхранение на строителни и битови отпадъци” с площ от 9 800 м2;
 • Решение № 113, прието с Протокол № 14 от 27.09.2018г. на Общински съвет Сърница за изработване на проект на ПУП - план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ - Ибишев”, преминава през сервитута на местен път от ПИ 000419 по КВС на гр.Сърница и достига до ново разпределително табло на границата на имота на възложителя. Сервитутът на трасето е 1,20 м. — по 0,60м. от двете страни на оста.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 18, 2019

  Заседание 25.07.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 20, 2019

  Заседание 27.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация