logo sarnitsa

ПОКАНА

До:

Парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България,  но не са парламентарно представени.

Относно: Консултации за определяне състава на ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на територията на община Сърница за провеждане на избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г.

С Указ № 59/24.01.2017 г. на Президента на Република България са насрочени избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Във връзка с изготвяне на предложение до РИК за назначаване на ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Сърница за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., Ви каня на 10.03.2017 г. от 16:00 часа на консултации за определяне на състава на ПСИК.

Консултациите ще се проведат в  стая  1  на  третия етаж в административната сграда на община Сърница с адрес – гр.Сърница, ул. Свобода №20.

   Съгласно  чл.91, ал.4 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на подвижната секционна избирателна комисия, което съдържа:

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– партия или коалиция, която ги предлага,

– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

б) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.

Консултациите ще се проведат при следния ред:

 

1.Проверка на пълномощията на представителите и на представените документи  (съгласно т.б и т.в от настоящата покана) и попълване на присъствен лист;

 

2.Разпределение на местата  между партиите и коалициите от партии в състава и ръководството на ПСИК;

 

3.Подписване на протокола от консултациите.

Поканата е публикувана на официалната интернет страница на община Сърница  на адрес www.sarnitsa.bg  в рубриката: ИЗБОРИ 2017

 

            Подпис: ПП                    

              Неби Бозов                      

                                                                                                (Кмет на общ. Сърница)

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация