logo sarnitsa new

Решение за приемане на план сметка за такса битови отпадъци и изменение размера на такситe

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Уважаеми жители на община Сърница,

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Сърница уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Сърница предлага на Общински съвет-Сърница да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места  в общината за 2020 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за следните услуги, които ще се предоставят през 2020 г.

 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -
  контейнери, кофи и други;
 • събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
  транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
  им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
  закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
  съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
  включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
  територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и гарантиране изпълнението на задълженията по чл.19 от ЗУО, Общински съвет гр. Сърница с решение №25/ 30.06.2015 г. , дава съгласие за членство в Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. С протокол № 5 от 24.06.2016г. на Общото събрание на Сдружението, Община Сърница е приета за пълноправен член на Сдружението. Депото в с. Барутин е избрано поради близостта му до Сърница, за разлика от други законно регламентирани сметища, с оглед на по-ниски транспортни разходи за извозването на отпадъците.

Община Сърница от 01.01.2017 извозва отпадъците от територията на трите населени места/ гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни/ в регионалното депо в с. Барутин. Съгласно ЗУО общината ще заплаща следните такси:

- Чл. 60 от  ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер на 3,11 лева/тон.

- Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба по чл. 43, ал. 2 в размер на 95 лева/тон за 2020 година

- Регламентираната такса в Решение ОС Доспат № 14 взето с протокол №3 от 18.12.2015г. за депониран отпадък е 36 лева/тон.

Въпреки увеличаването на разстоянието за извозването на отпадъците в регионалното депо в с. Барутин, община Сърница в предложената план-сметка не предвижда увеличение на сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 299 311,00 лв.  в т.ч. от тях:

- 112 910,00 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- 154 521,00 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 8 000 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

- 23 880 лева за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.

Община Сърница ще дофинансира разходите за депониране и извозване на битовите отпадъци със сума в размер на 168 997,00 лева.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез следните форми:

1.Представяне на писмени предложения и възражения,  които могат да се подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20, ет.1, стая 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Публичното обсъждане ще се състои в зала „Общински съвет- Сърница”. Денят и часът ще бъдат обявени допълнително.

3. С план сметката може да се запознаете, като разгледате Приложение №1.

 

Прикрепени файлове - /1бр./

Приложение №1

 

С уважение:

Неби Бозов   П.П. (чл.2 от ЗЗЛД) 

Кмет на Община Сърница

Изготвил:
А. Кисьов
Гл. спец. ЗГЕ

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт на Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • March 16, 2020

  Заседание 17.03.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация