logo sarnitsa new

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 337
гр. Сърница, 19 . 12 . 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница  и във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на Община Сърница и Решение №14/29.11.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.01.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сърница, общ. Сърница, а именно:

Петно №8 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв.м.,  находящо се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №7/07.01.2016 г. и показано на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №69/30.05.2018 г., с начална месечна тръжна наемна цена в размер на – 50 лв. (петдесет лева) без ДДС, определена с Решение №014/17.01.2019 г. на ОбС – Сърница.

/Схема №1 от 28.05.2018 г., която визуализира разположението на петното, можете да видите като натиснете на този линк.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

 1. Най-висока наемна месечна цена.
 2. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който наема е дължим;
 3. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
 4. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
 5. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 50 лв. (петдесет лева) – една тръжна месечна вноска, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 27.01.2020 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 27.01.2020 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

 1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
 2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
 3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;
 4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
 5. Декларация за оглед на обекта по образец;
 6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
 7. Проект за Договор за отдаване под наем  по образец /подписан и подпечатан/;

 За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

 1. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.02.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 03.02.2020 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 13.01.2020 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

*****************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 13.01.2020 година до 27.01.2020 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Неби Бозов: П.П.

Кмет на Община Сърница

Съгласувал: П.
Айтен Туджар
Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил: П.
Аки Байрактар
Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • January 24, 2020

  Заседание 30.01.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 07, 2020

  Заседание 08.01.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация