logo sarnitsa new

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с измененията на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и тяхната регистрация, Ви информираме за следните промени:

Относно регистрация на животновъден обект (ЖО) – Лично стопанство по реда на чл.13, ал.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

1. Попълва се Заявление по образец ЗХОЖКФ–17Д /Утвърден със Заповед №РД11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/.

2. Собственикът или ползвателя декларира, че:

2.1. Има документи за собственост или право за ползване на обекта;

3. Запознат е, че съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са следните:

3.1. Има право да отглежда за „лични нужди“ само до:

- 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
- 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- 50 броя възрастни птици независимо от вида;
- 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

3.2. Обектът трябва да:

- е изграден съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;
- е снабден постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници;
- е ограден по начин, осигуряващ безопасността му и здравното благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни;
- има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи.

3.3. При отглеждане на прасета за угояване, трябва:

- да има обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни, и е осигурена защита от гризачи;
- площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв. м;
- обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар да са изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
- обектът да разполага с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки;
- влизането на лицата до мястото за отглеждане на животните и излизането да се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция;
- да има обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца. 

3.4. Да е запознат с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, по отношение идентификацията на животните, както следва:

- да отговаря за официалната идентификация на животните;
- да не допуска в обекта да постъпват, да напускат и да се отглеждат животни, които не са официално идентифицирани и са без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране;
- в тридневен срок писмено да уведоми ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния ми обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация;
- в седемдневен срок писмено да уведоми ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация, а в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на средствата за официална идентификация да осигуря поставянето на тяхно място на заместващи средства;
- писмено да уведоми в тридневен срок от установяване на събитието за откраднати, убити или умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия;
- най-малко 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено да уведоми ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния ми обект;
- животните трябва да бъдат идентифицирани в обекта на местораждане в срокове, както следва:
ЕПЖ (говеда, биволи) до 20 ден от раждането
ДПЖ (овце, кози) до 6 месеца от раждането
ЕК (коне, магарета, катъри, мулета) до 12 месеца от раждането

4. На собственика/ползвателя му е известно, че при неизпълнение на тези задължения носи административнонаказателна отговорност по чл. 416, чл. 416а, чл. 417 или чл. 417а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

5. На собственика/ползвателя му е известно, че при подаване на невярна информация носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

6. На собственика/ползвателя му е известно, че при предоставяне на неистински данни или информация с невярно съдържание в заявлението за регистрация, регистрацията на обекта подлежи на заличаване, а удостоверението на обезсилване.           

След попълване на Заявлението по образец, заедно с останалите документи се входират в сградата на общинска администрация гр. Сърница (Забележка: Заявления без приложени копия на документи за собственост или право на ползване на  обекта  и актуална скица няма да бъдат приемани.)

Относно регистрация на животновъден обект (ЖО) на основание чл.137, ал.1, от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

1. Попълва се Заявление по образец ЗХОЖКФ–17Е /Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020г. на изпълнителния директор на БАБХ/.

2. Попълненото Заявление се входира в ОДБХ- Пазарджик.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация