logo sarnitsa

Подаване на удостоверения за гласуване на друго място

При избори за народни представители удостоверения за гласуване на друго място могат да бъдат издавани само на:

1. Кандидатите за съответния вид избор;

2. Членовете на Централната избирателна комисия;

3. Членовете на районните избирателни комисии;

4. Наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец на фронт офиса в сградата на Общинска администрация – Сърница. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж. Удостоверенията се издават в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден (11.03.2017 г.).

Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Проекто-наредби

Заседания

  • October 19, 2017

    Заседание 24.10.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 26, 2017

    Заседание 28.09.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация