logo sarnitsa

Подаване на удостоверения за гласуване на друго място

При избори за народни представители удостоверения за гласуване на друго място могат да бъдат издавани само на:

1. Кандидатите за съответния вид избор;

2. Членовете на Централната избирателна комисия;

3. Членовете на районните избирателни комисии;

4. Наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец на фронт офиса в сградата на Общинска администрация – Сърница. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж. Удостоверенията се издават в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден (11.03.2017 г.).

Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Проекто-наредби

Заседания

  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 18, 2018

    Заседание 18.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация