logo sarnitsa

Гласуване с подвижна избирателна кутия

Избирателите с трайни увреждания, на които условията не им позволяват да упражнят избирателното си право дори в изборните помещения обособени за гласуване и от хора с увреждания, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (11.03.2017 г.) в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината в раздел Избори 2017/Електронно подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Подвижна СИК ще бъде образувана при постъпили най-малко 10 заявления от хора с трайни увреждания.

Проекто-наредби

Заседания

  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 18, 2018

    Заседание 18.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация