Община Сърница с нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Община Сърница е класирана на 21 място по процедура „Активно включване” с брой точки 86.5 от максимум 100 възможни. Подадените проектни предложения са 235, от които само 63 са одобрени за финансиране. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между община Сърница и Министерство на труда и социалната политика.
Проектът на община Сърница „Иновативни услуги за активно включване в община Сърница” е на стойност 391 100 лв. Продължителността на проекта ще бъде 16 месеца.
Проектът ще предостави интегрирани услуги за деца, включително и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания и техните семейства, като ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на интегрирани междусекторни услуги. В новосъздадения иновативен „Център за предоставяне на иновативни услуги за активно включване в община Сърница“, назначен и обучен за целта персонал ще реализира интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства – деца, включително и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания в зависимост от техните конкретни нужди. Центърът ще разполага с оборудвана зала за рехабилитация и зала за провеждане на консултации, обучения, психологическа или друг вид подкрепа, в зависимост от индивидуалните нужди на лицата от целевата група. Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се подобри достъпа до здравеопазване чрез иновативни услуги в общността и в домашна среда според индивидуалните потребности на човека с увреждане и в същото време ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на общината.

 

Проекто-наредби

Заседания

  • April 18, 2018

    Заседание 18.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 16, 2018

    Заседание 29.03.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация