logo sarnitsa

п о к а н а

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

от името на общинското ръководство и екипа на Обединение „ПРОФ-ИНВЕСТ”, изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги при подготовка, подаване на проектно предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, работно проектиране и последващо управление на проекта“, най-учтиво Ви каним да участвате в публична дискусия на тема: „Проучване на нагласите на населението на община СЪРНИЦА, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, относно разделното събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, нагласите на населението към употребата на компост“

edna posoka

 

КЪДЕ?
гр. Сърница, ул "Свобода" №20, В сградата на общинска администрация, в залата на Общински съвет (над Пощата).

   
 

КОГА?
16.03.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) от 17:30 часа

ДНЕВЕН РЕД:

 • Кратка презентация за запознаване с процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“;
 • Кратка презентация, със следните акценти:
  • Защо е необходимо изграждането на компостираща инсталация?
  • Какво представлява компостиращата инсталация?
  • Полученият краен продукт „Компост” и неговото използване.
  • Какво трябва да направим, за да осигурим необходимото количество „чисти зелени отпадъци“, което ще гарантира получаването на качествен компост?
 • Дискусия;

Успоредно попълване на анкетно проучване.

Проекто-наредби

Заседания

 • April 23, 2018

  Заседание 26.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 18, 2018

  Заседание 18.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация