logo sarnitsa

ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС

съгласно Приложение № 2

към Наредба за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

от

ЕТ „ФИК-Фатме Караджова”, гр. Сърница

на инвестиционното предложение за

Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот№ 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките”

в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги”


И н ф о р м а ц и я

от ЕТ „ФИК-Фатме Караджова”, гр. Сърница

за преценяване необходимостта от ОВОС съгласно Приложение № 2 към

Наредба за ОВОС

1. Информация за контакт с възложителя

Фатме Шукриева Караджова – управител на ЕТ „ФИК-Фатме Караджова”, гр. Сърница, ЕИК 112589924

Седалище и адрес на управление – ПК 4633, гр. Сърница, ул. “Доспатска” № 26

Гражданство на инвеститора – българско

Лице за контакти – Фатме Шукриева Караджова, адрес: ПК 4633, гр. Сърница, ул. “Доспатска” № 26, моб. тел. 0899119205, e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Характеристика на инвестиционното предложение

2.1. Резюме на предложението

  Инвестиционното предложение (ИП) е за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките”

в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги”, което по своята същност представлява разширение ДЕЙНОСТТА  на ВЪВЕДЕНАТА В ЕКСПЛОТАЦИЯ  мандра в УПИ I-656 и УПИ II-657 -„за мандра и производство на млечни продукти, търговия и услуги”, местност "Лочките", земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Разширението на въведената в експлоатация Мандра в съседния УПИ I-656 и УПИ II-657 ще включи УПИ III-108 с площ 630 м2 и двуетажна сграда с РЗП 504 м2. В нея ще се разположат допълнителни съоръжения за производство на БСС (бяло саламурено сирене), кисело мляко и топено сирене.

              За отвеждането на формираните производствени и битово-фекални води от експлоатацията на мандрата ще се изгради напорна канализация, която ще се включи в съществуващата улична канализация.  Според предвижданията на технологията суроватката, отпадаща при добиването на БСС ще се оползотворява за храна на животни, с чиито собственици възложителят ще сключи договори.

Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на санитарните изисквания за производство на млечни продукти и на изискванията за опазване на околната среда и водите.

Произведената продукция ще се оползотворява на вътрешния пазар.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на ИП промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги, общ. Сърница, обл. Пазарджик ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на дейностите, пожарна безопасност, охрана на обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура.

             Ще се предвидят всички необходими основни и обслужващи сгради с помещения - с квадратура, обзавеждане и оборудване, осигуряващи нормалното функциониране на обекта.

Площадката за реализация на ИП се намира в урбанизирана територия с изградена инфраструктура – пътища, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. Достъпът до имота ще се осъществява от полски път на Община Сърница пи № 000573, граничещ от изток на имотите.

Съгласно становище на РИОСВ, гр. Пазарджик ИП попада в защитени зони от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000” - защитена зона „Родопи-Западни” с код BG 0001030 за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, и защитена зона „Западни Родопи” с код BG 0002063 за опазване на дивите птици.

2.2. Доказване необходимостта от инвестиционното предложение

С реализацията на ИП за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги, общ. Сърница, обл. Пазарджик  и въвеждането на съвременна технология за производство на млечни продукти, съответстваща на европейските изисквания, ще се постигне оптимален обем на производството, който да задоволи нарастващото потребителско търсене, производство щадящо околната среда, нови работни места, висок производствен капацитет, повишаване на конкурентоспособността,  установяване на стабилни пазарни позиции. Тези фактори ще доведат до реализиране на качествена продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, показатели предпочитани и търсени на пазара.

Реализацията и експлоатацията на обекта ще осигурява най-благоприятни условия за упражняване на дейността и опазване на околната среда.

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

ИП ще има основна връзка със съществуващата мандра.

2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Алтернативи по използвана технология – Избраната технология за преработка на мляко и производство на млечни продукти едопълнение към съществуващата мандра, въз основа на собствен опит, проучвания и сравнителен технико-икономически анализ на утвърдените практики в областта на млечното производство. Основни критерии за оценка са доказан опит,капитални и производствени разходи, поддръжка, наличнаинфраструктура,въздействие върху околната среда, свързано сдейността.

Алтернативи за проектни решения на ИП промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги, общ. Сърница, обл. Пазарджик  няма. От приложената скица се вижда, че имота е  в непосредствена близост до съществуващата мандра с оглед максимална ефективност за упражняваната дейност.

Алтернативи за местоположение и площ на ИП не са разглеждани поради факта, че се очаква да бъде реализирано в конкретен имот, със съответното местоположение и площ. Други варианти не са разглеждани поради финансови, административни причини и пречки за урегулиране на имота. Основно предимство е, че имотите са собственост на възложителя и са с подходящи дадености за реализация на ИП.

Местоположението на ИП е много благоприятно. Площадката не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточник. Не се очаква трансгранично въздействие.

І–ви вариант на предложението - Избраната площадка се намира в УПИ III-108 -„за  производство на млечни продукти, търговия и услуги”, местност "Лочките", земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с начин на трайно ползване „хранителна пр.”, собственост на възложителя. До имота има подходящ пътен достъп.

ІІ–ри вариант на предложението - Тази алтернатива представлява реализация на част от инвестиционното намерение. Изграждането на разширението на мандрата не може да се осъществи частично. За ефективната и икономически целесъобразна реализация на дейностите, предмет на ИП е нужно изграждането на целия обект.

ІІІ–ти вариант на предложението - Това е възможността да не се осъществява дейността предвидена с ИП. При “нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва, без да се реализира инвестиционното намерение.

Възложителят има конкретни инвестиционни цели за реализация на ИП при осъществяването да наложи законно, регулирано изграждане на мандрата, гарантиращо опазване на екологичното състояние на околната среда.

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви вариант, поради следните предимства:

-  по-малко капиталовложения;

-  не се налага прокарване на нова инфраструктура;

-  по-добро разположение от гледна точка на здравна защита;

- предотвратяване полагането на трайна настилка върху нови площи, незасегнати до този момент от строителство;

-  по-добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към дейността на предвиждания обект.

Това е най-добрият вариант за реализация на ИП, при стриктно спазване на всички български и европейски нормативни изисквания за санитарно-хигиенен контрол и екологичен мониторинг на дейността. Реализацията на ИП  ще въвежда и прилага „Добрата производствена практика” - Good manufacturing practice(GMP). Изграждането на обекта ще допринесе за задоволяване на потребителското търсене, подобряване на икономическото положение в общината и не на последно място – откриване на нови работни места.

Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, гарантиращи ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта. При условията на ясни планировка, проектиране и реализация на инвестиционното намерение, положителните резултати от управлението и контрола на предвижданите дейности са реални.

2.5. Местопложение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката за реализация на разглежданото ИП се намира извън жилищната регулация на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Предвижда се обектът да се обособи в УПИ III-108 -„за  производство на млечни продукти, търговия и услуги”, местност "Лочките", земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Теренът представлява  имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” .   

По време на строителството, площта за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи ще бъде в границите на имота. Територията, предмет на ИП, ще обхваща нормираните сервитути.

Няма обработваеми земи, засегнати от строителството на обекта.

2.6. Описание на основните процеси (по проектни данни),

капацитет

Предвидената в ПУП застроена площ е 504 м2 . Конструкцията ще е смесен тип – тухлени зидове със стоманобетонови елементи и покривна конструкция от стоманени ригели с покритие от трислойни, топлоизолирани метални панели. Входът за работниците и приемна мляко е в съществуващата мандра. В разширението ще има два подхода към сградата – чрез рампа  за снабдяване с помощни материали и в южния край на имота – транспортен вход за експедиция на готовата продукция.

Отоплението на обитаемите помещения ще бъде с радиатори от съществуващо котелно. Предвидена е изолация на сградата и вентилация, осигуряващи необходимия микроклимат за производството.

На първия етаж с площ 504 м2 се предвиждат помещения за производството на БСС, кисело мляко и топено сирене, за пастьоризация на приетото мляко и лаборатория за окачествяване на продукцията.

В полуподземния етаж  ще се обособят хладилните камери за зреене и съхранение на продуктите, и експедиция.

Технологичната работна програма предвижда: 

продукти мляко (л) продукти (кг) забел.
за ден годишно за ден годишно
Краве мляко 4000 1440000 - - макс.
БСС 3000 1080000 450 162000
Кисело мляко 1000 360000 1000 360000
Топено сирене 100 - 100 26000
Млечна сметана - - 40 14400 вторич. продукт
Суроватка - - 2500 900000 отпаден продукт

Суроватката, отпадаща при добиването на БСС ще се оползотворява за храна на животни, с чиито собственици възложителят ще сключи договори.

Технологичният процес протича съгласно изградената схема в съществуващата мандра.

- Приемането, окачествяване, измерване и съхранение на млякото ще се извършва в съществуващата сграда.

- Стандартизацията ще се извършва по време на топлинната обработка на млякото в пастьоризатора. Пастьоризираното или подгрято мляко се отправя към отделенията за производство на БСС или кисело мляко.

- При производството на БСС се извършват следните процеси – подсирване на млякото, нарязване на подсирката, обръщане, източване на суроватката (чрез улей и помпа извън сградата в специални съдове), пресоване, нарязване на сиренния блок, водно осоляване, сухо осоляане, нареждане в кутии, предварително зреене в камера, истинско зреене (около 45 дни), расфасоване на парчета, опаковане.

- Производство на кисело мляко – топлото мляко се охлажда и се заквасва, разфасова се в пласмасови кофички, окончателното охлаждане се осъществява в хладилна камера за съхранение.

- Производство на топено сирене – подготвените сирена се нарязват и смилат, топят се (по рецептура), разфасоват се, опаковане (полимерни опаковки), съхраняват се в хладилник за експедиция.

- За нуждите на производствения процес е предвидено хладилно стопанство – една хладилна камера за междинно охлаждане на киселото мляко и пет зали за зреене на БСС и съхранение на БСС и киселото мляко. Хладилните инсталации ще работят с хладилен агент фреон R404А по 7,5 кг.   

Технологичният процес за преработка на млякото ще се осъществява чрез напълно автоматизирана приемно-пастьоризационна линия с възможности за пълен контрол, регулиране и поддържане на зададените температурни параметри. „Автоматизирана система за управление, контрол и архивиране на основните производствени и технологични параметри”, отнасяща се до температурните режими на преработка на млякото, съхранение на готовата продукция, входящия физико-химичен контрол на постъпващата суровина и автоматичното поддържане на концентрацията, рН и температура на миещите и дезинфекционни разтвори, ще осигурява правилното протичане на технологичното производство.

До изпращането в търговската мрежа готовата продукция се съхранява в хладилни камери при температура 2÷40С.

Производственият персонал на разширението на мандрата ще бъде от допълнително 6 човека – 3 мъже и 3 жени, работещи на две застъпващи се смени. Технологът ще е общ за двете сгради. За нуждите на дейността ще се ползва санитарно-битовия сектор за персонала в съществуващата мандра. 

Питейно-битовите, технологични и противопожарни нужди на сградата ще се осигуряват от съществуващата сградна водопроводна мрежа.

Ще се ползва  съществуваща разделна канализация - технологична и битова канализационна мрежа, канализационно отклонение, които се запазват. Предвидена е пречиствателна станция за технологични отпадъчни води. БФОВ от двата имота ще заустват в уличната канализация чрез напорна канализация.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа чрез ново табло ТИ тип „ТЕПО” на имотната граница.

Производственият капацитет на обектаще е в зависимост от:

¨   Капацитетът на мандрата  – преработване на 4000 л краве мляко дневно.

¨   Степента на потребителското търсене.

¨   Възможностите за реализация на готовата продукция – маркетинга на производителя.

Икономическата обстановка на пазара ще определи оптималната производителност на мандрата.

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна

 инфраструктура

Приложена е скица на имота. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна връзка. Обслужването на мандрата е чрез прилежащ от изток полски път на Община Сърница пи № 000573.

2.8. Програма за дейностите, включително за строителство,

експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и

последващо използване

Програмата за реализация на ИП започва с процедурите процедурите по промяна на предназначението на имот  № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” в УПИ III-108 -„за  производство на млечни продукти, търговия и услуги”, изготвяне и съгласуване на проектната документация на техническа фаза:

-Ще се проектира пречиствателно съоръжение за ОВ.

-Ще се изготви проект за озеленяване на площадката.

По време на строителството - включва изпълнение на строително-монтажните работи, направа на съответните проби, изпитания и наладки, съгласувателни процедури и пускане в действие на обекта:

-       Събирането и депонирането на излишните земни маси ще се извърши на места, съгласувани с Община Сърница.

-       Ще се извършва оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на изкопните и транспортни работи. 

-       Ще се предвидят най-добрите практики в строителството за постигане на оптимална енергийна ефективност.

По време на експлоатацията упражняваната дейност е в областта на млекопреработвателната промишленост.

Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейностите, очакванията на инвеститора са за реализация му и ефективна експлоатация на мандрата.

Като задължителни мерки за превенция, възложителят ще предвиди съответни действия и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на обекта и възстановяването на терена, като мерки във връзка с:

 • Освобождаване на площадката от складираните за временно съхранение отпадъци.
 • Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО.
 • Възстановяване на нарушените терени.

               

2.9. Предлагани методи на строителство

Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартните методи за подобен тип строително-монтажни дейности. Проектът  ще бъде реализиран на един етап. Изграждането на предвижданата производствена сграда ще бъде в съответствие с нормативните изисквания за биологично производство на млечни продукти. Предвижда се извършване на строително-монтажните работи, съгласувателни процедури и пускане в действие.

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на стротелството и експлоатацията

По време на строителството:Основните суровини и строителни материали, които ще се употребяват при изграждането на обекта са:

-     инертни материали (пясък, баластра, чакъл, трошен камък);

-     бетонови и варови разтвори, мазилки и смеси;

-     дървен материал;

-     метални конструкции и арматурно желязо;

-     стоманени, PVC, PЕ-НD и РР тръбопроводи за ел. и В и К мрежи;

-     облицовъчни материали, материали за настилки;

-     изолационни материали и др.

По време на експлоатацията:

Обектът ще консумира:

- електроенергия 73 кW

- вода – до 0,75 л/сек.

За нуждите на ИП ще се употребява вода, съгласно становище на „ВКТВ” ЕООД – Велинград. Водата е основният природен ресурс, който ще се използва за предвижданaтa дейност. Водоснабдяването е от съществуващата водопроводна мрежа в имотите.

В другите два имота има съществуваща разделна канализация - технологична и битова канализационна мрежа, канализационно отклонение, които се запазват. В южния край на имота, в близост до транспортния вход ще е ситуирана пречиствателна станция за технологични отпадъчни води. БФОВ от  имотите  ще заустват в градската канализация. Поради голямата денивелация на терена (5 м) и отдалечеността на уличната канализация (100 м) се предвижда напорна канализация.

Не се предвижда заустване в повърхностен водоприемник.

За нуждите на дейността ще се консумира ел. енергия от съществуващата електроразпределителна мрежа.

2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове,

 количества и начин на третиране

Отпадъците, които се очаква да се генерират по видове са:

Строителни отпадъци- получени при изграждането на обекта и които не могат да бъдат вложени отново или да бъдат използвани по-нататък в процеса на строителство.Предполага се, че при строителните дейности ще се образуват около 2-3 м3 строителни отпадъци. Изкопаните земни маси ще се употребят за обратно засипване, за изпълнение на вертикалната планировка и за озеленяването на обекта. Неизползваните земни маси ще се третират съобразно технологичната схема на Общинската програма за управление на отпадъците– за рекултивация на депа и др.

С приключване на строителните работи ще се преустанови и генерирането на строителни отпадъци, освен в случаите, когато се налагат ремонтни работи на вече изградения обект. Очакваните количества отпадъци в този случай ще са незначителни.

Строителните отпадъци ще се съхраняват временно на строителната площадка, в границите на имота и ще се извозват само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО за дейности със строителни отпадъци.

Код Наименование – строителни отпадъци
17 01 01 Бетон
17 01 02 Тухли
17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 02 01 Дървесен материал
17 02 02 Стъкло
17 02 03 Пластмаса
17 04 05 Желязо и стомана
17 04 11 Кабели
17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
17 06 04 Изолационни материали
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне

Битовите отпадъци, образувани по време на строителството ще се извозват от общинската фирма по чистота. За ограничаване на нерегламентирано разпиляване на битовите отпадъци ще бъдат осигурени необходимите съдове.

При експлоатацията на ИП се очаква да се формират следните видове отпадъци:

Опасни отпадъци

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак -20.01.21* - при подмяната на негодни луминисцентни и живачни лампи в помещенията и от районното осветление на площадката. Количество до 5 кг/год.

- Адсорбенти (трици) абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - 15 02 02* - до 50 кг/год.

Производствени отпадъци -При експлоатацията наИП се очаква формиране на следните отпадъци:

02 05 Отпадъци от млекопреработвателната промишленост
02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 05 02 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде

Суроватката, отпадаща при добиването на БСС в максимално количество до 2500 кг дневно (по технологични данни) ще се оползотворява за храна на животни, с чиито собственици възложителят ще сключи договори.

Битови отпадъци –Количеството на отпадъците с битов характер, които ще се формират по време на експлоатацията на обектаще бъдат около 5 тона годишно:

Код Наименование – битови отпадъци
20 01 01 Хартия и картон
20 01 02 Стъкло
20 01 30 Перилни  и почистващи препарати
20 01 36 Излязло  от употреба електрическо и електронно оборудване
20 01 39 пластмаси
20 01 40 метали
20 02 Отпадъци от паркове и градини
20 03 01 Смесени  битови отпадъци

Отпадъци от опаковки –Количеството на генерираните отпадъци от опаковки е включено в средногодишната норма на натрупване на отпадъци от обекта. Отпадъците от опаковки, които ще се образуват по време на строителството и при експлоатация ще бъдат:

Код Наименование – отпадъци от опаковки
15 01 01 Хартиени и картонени опаковки
15 01 02 Пластмасови опаковки
15 01 03 Опаковки от дървесни материали
15 01 04 Метални опаковки
15 01 06 Смесени опаковки
15 01 07 Стъклени опаковки
15 01 09 Текстилни опаковки

 

Управление на отпадъците генерирани при експлоатацията

За битовите отпадъци ще бъдат осигурени необходимите съдове – контейнери и кошчета за отпадъци. За отпадъците от обекта ще се предвиди разделно събиране по видове: стъкло, хартия и пластмаси в контейнери за смет на площадката. Битовите отпадъци ще се транспортират от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

При извършване на дейности свързани с управлението на отпадъците, за които се изисква специален режим, ще бъде уведомен съответния компетентен орган и ще се проведат необходимите процедури съгласно Закон за управление на отпадъците.

По време на експлоатацията ще се планират мероприятия, гарантиращи събиране и временно съхранение на отпадъците съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда. Отпадъците ще бъдат предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи разрешение съгласно ЗУО. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ в срок до един месец след сключването им.

2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на

 отрицателните въздействия върху околната среда

При изграждането и експлоатацията на ИП ще бъдат взети необходимите мерки за недопускане отрицателно въздействие върху околната среда:

-  осигуряване на законовите изисквания за нормално протичане на технологичния процес;

-  осигуряване на ефективно извършване на профилактичните и принудителни дезинфекции (с нетоксични вещества, безвредни за хората, машините и продуктите) в обекта;

-  извършване на дезинсекция – борба с насекомите (с ултравиолетови лампи и препарати, безвредни за хората, машините и продуктите);

-  извършване на дератизация – унищожаване на гризачите (с автоматична система с ултразвук);

- за ограничаване на нерегламентирано разпиляване на отпадъците от дейността, възложителят ще осигури необходимите съдове, на отредени за целта места в имота, с подходящо ограждане на площадката и 24-часова охрана на обекта.

-  доизграждането на пътната мрежа с трайна настилка, новопредвидените вътрешни комуникации ще осигурят достъпа до обекта и ефективното обслужване.

-  заустването на отпадъчните води ще се осъществява съгласно изискванията на ЗВ, ще се проектират и изградят необходимите пречиствателни съоръжения.

- обособяване на складови помещения за временно съхранение на отпадъците от производстения процес.

   навременно извозване на отпадъците;

   определяне на подходящо място за разделно сортиране на отпадъците по видове;

   сключване на договори с общинската фирма по чистотата за извозване и оползотворяване на битовите отпадъци;

   сключване на договори с фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извозване и оползотворяване на вторичните отпадъци от дейността.

2.13. Други дейности, свързани с ИП (например добив на

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на ОВ)

За водоснабдяването обекта съгласно становище на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград ще се ползва съществуващото сградно водопроводно отклонение в съседния УПИ I-656 (собственост на възложителя).

На площадката има съществуваща разделна канализация - технологична и битова канализационна мрежа, канализационно отклонение, които се запазват. В южния край на имота, в близост до транспортния вход ще е ситуирана пречиствателна станция за технологични отпадъчни води. БФОВ от двата имота ще заустват в градската канализация. Поради голямата денивелация на терена (5 м) и отдалечеността на уличната канализация (100 м) се предвижда напорна канализация. Напорната канализация ще бъде с дължина 104 м от тръби РЕ Ø125.

Не се предвижда заустване в повърхностен водоприемник.

2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с

 инвестиционното предложение

За реализиране на ИП на етап проектиране ще са необходими становища от „ВКТВ” ЕООД Велинград, “Електроразпределение - Пловдив” АД, КЕЦ Велинград, РИОСВ – Пазарджики РЗИ - Пазарджик.Ще бъде необходимо получаване на разрешително за строителство по ЗУТ от Община Сърница.

При започване на строителството се съставя протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво. Строителството се счита за завършено с издаване на разрешение за ползване.

2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При изграждане на ИП и експлоатацията му няма условия за замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека. Подробна информация за въздействието върху компонентите и факторите на околната среда се съдържа в т. 4на настоящата информация.

По време на строителството се очаква генериране на незначителни количества прахови емисии - най-вече фини прахови частици (ФПЧ) и отработени газове от ДВГна строителната механизация. Те ще бъдат само в границите на площадката. За намаляване на праховите емисии ще се предвидят оросяване и озеленяване на площадката.

В района на ИП съществуващият път е със слаба интензивност на движение на МПС. Генерираният на територията на обекта шум се очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие, и няма да оказва влияние извън своето местоположение.

Дейността на обекта не предполага образуването на значителни количества отпадъци, временното съхранение и обезвреждането на които да създаде дискомфорт.

Изграждането и експлоатацията на ИП няма да замърси и няма да създаде дискомфорт на околната среда в района на имота.

2.16. Риск от инциденти

За всички работещи в обслужването на обекта, условията на труд съдържат рискови фактори в рамките на нормалните за разглежданата производствена дейност.

Описаните дейности не отделят вредности и изпарения в работната среда, опасни за човешкото здраве. Ще бъдат изградени вентилационни инсталации, осигуряващи нормирания микроклимат в производствените помещения. По отношение на трудовия риск, опасности съществуват – необходимо е стриктно спазване на технологичната дисциплина.

Рискови работни места съществуват при наличие на немарливост от страна на обслужващия персонал, при неспазване на инструкциите за БХТПБ, при неподдържане в изправност на техническите съоръжения и др.

Предвижданата материална база ще предлага всички необходими условия за труд: производствени, хигиенни, психологични и естетични фактори. В обекта са осигурени необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на обслужващия персонал, за почивка, за изпълняване на трудовите задължения и лична хигиена.

Отоплението на обитаемите помещения ще бъде с локална отоплителна инсталация от съществуващо котелно.

Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, съществува в рамките на нормалния производствен риск. При спазване на всички нормативи и инструкции за БХТПБ при СМР ще бъдат сведени до минимум аварийните, съответно рискови ситуации.

При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите на обекта ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.

3.Местоположение на инвестиционното предложение

3.1. План, карти и снимки, показващи границите наИП, даващи информация за физическите, природните и антропогенните

 характеристики, както и за разположените в близост

елементи от Националната екологична мрежа

Приложени са: скица и нотариален акт, показващи границите на терена, където ще се реализира ИПи антропогенните особености на района. Площадката се намират извън жилищната регулация на гр. Сърница.

Площадката представлява  имот  № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” в УПИ III-108 -„за  производство на млечни продукти, търговия и услуги”, при граници, описани подробно в приложената скица и нотариален акт.  

Имотът, в които ще се реализира ИП попада в защитени зони от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000” - защитена зона „Родопи-Западни” с код BG 0001030 за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, и защитена зона „Западни Родопи” с код BG 0002063 за опазване на дивите птици.

Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредбата за ОС.

3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта ИП и бъдещи планирани ползватели на земи

Съществуващите ползватели на имоти в района и съответно в съседство на разглеждания имот са уведомени на основание чл. 4 (2) от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. Възложителят е уведомил писмено кметът на Община Сърница. Засегнатото население е уведомено чрез публикация във в. „Темпо”. Към момента на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Осигурен е обществен достъп до настоящата информация, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС чрез съобщение на информационното табло на община Сърница, както и чрез обява на възложителя фирма ЕТ „ФИК-Фатме Караджова” от гр. Сърница. Предоставени са копия на хартиен и електронен носител на общ. Сърница. Информацията е качена на сайта на община Сърница.

3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

ИП в ОУП на гр.Сърница. Съседните имоти представляват частни и общински територии с начин на трайно ползване  „Хранителна пр.”.

3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Площадката на обекта не е в санитарно-охранителната вододайна зона на водоизточниците на гр. Сърница.

За съществуващата мандра в съседния УПИ I-656 и УПИ II-657  е извършена е преценка (Решение № ПК-12-ПР/17.05.2012 г. на РИОСВ и Решение № ПК-14-ПР/06.04.2016 г. на РИОСВ) за вероятната степен на отрицателно въздействие на основание чл. 15 по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС и е установено, че ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”

                  3.4а. Качество и регенеративната способност на

природните ресурси

С реализацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени и влошени.

След завършване на предвидените СМР, неизползваните земни маси ще бъдат използвани за рекултивация и за оформяне на тревните площи на територията на площадката.

Изграждането и експлоатацията на ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

В т 2.4 на настоящата информация са разгледани подробно всички алтернативи за реализация на ИП, включително и за местоположение.

Предлаганите дейности не противоречат на устройствената зона и са напълно допустими при спазване на изискванията на специализираните закони. С реализацията и експлоатацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат променени.

4.Характеристика на потенциалното въздействие

4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Проектните решения на ИП за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките” в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги, общ. Сърница, обл. Пазарджик  ще съблюдават основните принципи за икономично използване на територията, за опазване и развитие на околната среда, за изграждане на функционалeн екологосъобразен обект.

При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните дейности. Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно и локализирано в огражденията на строителната площадка, около сътветния участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.

Възможно е инцидентно и краткотрайно замърсяване на повърхностните, респективно подпочвените води, в случай на небрежност от страна на работниците, заети в строителния процес.

Битовите и строителни отпадъци, генерирани по време на строителството ще се депонират на отредени за целта временни места и ще се извозват от съответната фирма по чистотата на общинското сметище.

По време на строителството е възможно инцидентно и краткотрайно замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци. Нарушенията ще бъдат в границите на отредения имот.

Шум и вибрации -използваните строителни машини и съоръжения – тежко и лекотоварни камиони, багери, булдозери и др., са с ниво на шум около 80 – 90 dB(A). Шумовият фон в района на строителната площадка ще влоши за кратко време.

При експлоатацията на ИП за производство на млечни продукти ще се извършва съгласно технологичен проект в съответствие с нормативните изисквания. Технологичният процес ще протича при стриктно спазване на санитарните изисквания за преработване на кравето мляко и на изискванията за опазване на околната среда и водите.

При работа на обекта като евентуални източници на замърсители са производствения процес, обслужващия персонал, клиентите и обслужващите транспортни средства.

4.1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве - Изграждането и реализацията на ИП, няма да повлияе върху хората и тяхното здраве.При изпълнение на мерките (подробно описани в т. 2.16.) за предотвратяване на възможни опасности за работещите повреме на строителството и експлоатацията на ИП, обектът ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия за труд.

4.1.2 Въздействие върху земеползването, материалните активи – Реализацията на ИП няма да промени земеползването на прилежащата територия. В района на ИП няма материални активи, които биха могли да попаднат по негово въздействие.

4.1.3 Въздействие върху атмосферния въздух, атмосферата-При експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха.

4.1.4 Въздействие върху водите, почвата, земните недра –При производствената дейност, предмет на ИП ще се консумира вода за технологичния процес, измиване на съоръженията и помещенията, както и за битови нужди. За нуждите на бъдещия обект ще се употребява вода от съществуващо сградно водопроводно отклонение в имота. 

Отпадъчните води - около 0,75 л/сек ще постъпват за пречистване в локално пречиствателно съоръжение. Пречистените отпадъчни води ще заустват заедно с битовите отпадъчни води в уличната канализация. Площадковата канализация ще бъде разделна. Вследствие реализацията на ИП, при спазване на нормативните изисквания на ЗВ и посочените мерки в т. 5, не се очаква кумулативен ефектвърху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.

Няма да има заустване на ОВ в повърхностен воден обект.

Мерки за опазване на почвата и земните недра са всички мероприятия, които ще се предвидят за опазване на водите. Необходимо е теренът да се поддържа чист и да не се допуска замърсяване с отпадъци.  При описаните процеси не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие след въвеждането в експлоатация на обекта.

4.1.5 Отпадъци - В т. 2.11 подробно са описани евентуалните отпадъци от дейността на ИП и съответно тяхното управление съгласно ЗУО.  При стриктно спазване на инструкциите за работа, не се очаква неблагоприятно въздействие на този фактор върху околната среда.

4.1.6 Въздействие върху ландшафта – Територията на площадката е силно повлияна от въздействието на човешката дейност. Площадката е стопанска територия с начин на трайно ползване „Хранителна пр.”. При реализацията на ИП не се очакват промени в структурата и функционирането на ландшафта в района. Експлоатацията на ИП ще има положително въздействие, повлияно от разумната човешка намеса, съобразено с природните дадености на околността.

4.1.7 Въздействие върхуфлората и фауната-Предвижданата дейност за производство на млечни продукти ще бъде с ограничен териториален обхват, без кумулативен ефект.

4.1.8 Шум и вибрации - Евентуални източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства, обслужващи обекта. Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма кумулативен ефект върху съществуващата акустична обстановка. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.

4.1.9 Въздействие върху исторически и културни паметници – Реализацията и дейността на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху историческите, културните и природни паметници в региона, няма данни за наличието на такива.

4.1.10. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ), включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

ИП попада в защитени зони от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000” - защитена зона „Родопи-Западни” с код BG 0001030 за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, и защитена зона „Западни Родопи” с код BG 0002063 за опазване на дивите птици.

Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за ОС, ЗЗТ и на ЗБР.

Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:

 • Пряко или косвенно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.
 • Нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.
 • Отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

4.2. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват

- ниска степен на въздействие

- продължителност – за експлоатационния период на обекта

- ниска честота на въздействие

- кумулативно и комбинирано въздействие – няма.

4.3. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село,

курортно селище, брой жители и др.) - Обхватът на въздействие е локален – в границите на имотите. Изграждането и експлоатацията на ИП не засяга населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанско предназначение.

4.4. Вероятност на поява на въздействието – Няма.

4.5. Продължителност, честота и обратимост на

въздействието – Продължителността на въздействието е за целия срок на съществуване на инвестиционното намерение.

4.6. Трансграничен характер на въздействието - Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

Вследствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях.

Възложителят ще изготви авариен план за действия при възникване на евентуални пожари, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат осигурени аптечки с лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни изходи. В обекта ще се предвидят необходимите противо-пожарни съоръжения.

Проектните решения за изграждане на ИП ще бъдат съобразени със строително-техническите норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията на обекта и безопасна експлоатация.

5. Мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху ОС

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП:

Мерки

Период на

изпълнение

Резултат
Атмосферен въздух
Изготвяне на график за редовно измиване на вътрешно алейната пътна мрежа

Строителство

Експлоатация

Ограничаване  азпространението на прахови емисии
Използване на стандартни технологични инсталации и съоръжения

Проектиране

Експлоатация

Осигуряват ефективно протичане на производствения процес
Квалифициран обслужващ персонал Експлоатация Недопускане на аварии, съотв. замърсяване на въздуха от дефектирали машини и съоръжения
4. Ефективно извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизация и лична хигиена на персонала в обекта Експлоатация Недопускане на замърсяване на продуктите, съотв. замърсяване на въздуха от неприятни миризми
Подземни и повърхностни води, земи и почви
Оползотворяване на излишните земни маси Строителство Опазване от замърсяване на почвите
Да се включат в проекта за ОС съответните процедури за опазване на почвата и предпазване на прилежащи  територии от натрупване на скални маси или замърсяване снефтопродукти Проектиране Строителство Предпазване на почвите в съответствие с разпоредбите на чл.14 , ал.4 от ЗОЗЗ
Да се предвиди разделна канализация до пречиствателните съоръжения Проектиране Постигане на необходимия пречиствателен ефект и опазване от замърсяване на почвите и водоприемника, в т.ч. на околната среда
Да се предвидят локални пречиствателни съоръжения за замърсени дъждовни и БФОВ Проектиране Опазване от замърсяване на почвите и водите
Да се разработи инструкция заексплоатация на канализационната система и локалнитепречиствателнисъоръжения Проектиране Експлоатация Осигуряване набезаварийно фунциониране иефективно използване с целопазване нагеоложката основа
Отпадъци
Определяне на подходящо място за ситуиране на съдовете за отпадъци Проектиране Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците
Навременно извозване на отпадъците Експлоатация Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците
Внедряване и реализация на система за разделно събиране на отпадъците в съответствие с общинската програма за УО  Експлоатация Екологосъобразно оползотворяване на отпадъците
Осигуряване на денонощна охрана на обекта Експлоатация Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците
Сключване на договори с оправомощени фирми за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от обекта Експлоатация Изпълнение на изискванията на ЗУО
Вредни физични фактори, шум, вибрации
Да се изготви на проект за вертикална планировка, озеленяване и ладшафтно оформление на площадката Проектиране Озеленяване и подобряване на ландшафта
Засаждане на допълнителна подходяща растителност на площадката на обекта

Проектиране

Експлоатация

Намаляване нивото на шума и праховите емисии
Направа на гладки асфалто-бетонни вътрешни настилки на обслужващите пътища Проектиране Снижават шумовите емисии

Заключение

Предвижданата реализация на инвестиционното предложение- Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот № 091108 – ливада , десета категория, находяща се в землището на гр.Сърница, местността „Лочките”, в УПИ III-108 „За производство на млечни продукти, търговия и услуги”, което по своята същност представлява разширение ДЕЙНОСТТА  на мандра в УПИ I-656 и УПИ II-657 -„за мандра и производство на млечни продукти, търговия и услуги”, местност "Лочките", земл. на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, с РЗП 504 м2  и възложител ЕТ „ФИК-Фатме Караджова” от гр. Сърница, ще осигури най-благоприятни условия за ефективно упражняване на производствената дейност за преработване на краве мляко без отделяне на вредности в концентрации опасни за чистотата на околната среда в района.

                                                         Подпис:…………………..

Проекто-наредби

Заседания

 • April 18, 2018

  Заседание 18.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • March 16, 2018

  Заседание 29.03.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация