logo sarnitsa

На 01.04.2017 г. /събота/ ще се провеждат безплатни медицински прегледи на записалите се лица по предварително изготвен график. Поради проявено голямо желание от страна на жителите на общината и записали се над 400 човека ще се проведат прегледи на половината от записалите се и на последваща дата ще бъдат извършени прегледи и на останалите желаещи.

Поради факта, че много от записалите се питат дали може да се направи разместване, тъй като имат ангажименти, припомняме, че прегледите са безплатни, както и че явяването е пожелателно, а не задължително. Който има възможност нека се придържа към предварително записаното му време, което може да видите в списъка по-долу. Графика е изготвен за да не се получават струпвания и да не се отнема от времето на хората в ненужно чакане. 

!!! Моля ако не се намирате в списъка или не са ви се обадили за да ви уточнят час, изчакайте последващата дата, която ще бъде отново публично оповестена и ще бъдат прозвънени записалите се.

Благодарим Ви за разбирането!

Дата Час Имена
1 01.04.2017 09:00 Джемиле Халил Кабак
2 01.04.2017 09:00 Шукрие Реджепова Атипова
3 01.04.2017 09:05 Селве Мустафа Ардали
4 01.04.2017 09:05 Руфие Мехмед Мейзин
5 01.04.2017 09:10 Летифе Мустафова Цингарева
6 01.04.2017 09:10 Мехрем Исмаил Мустафа
7 01.04.2017 09:15 Рамзие Керим Муса
8 01.04.2017 09:15 Фатме Байрямова Касъклиева
9 01.04.2017 09:20 Фатме Асанова Семерджиева
10 01.04.2017 09:20 Ферде Салих Байрактар
11 01.04.2017 09:25 Рамзие Салихова Кестенджиева
12 01.04.2017 09:25 Алие Реджепова Пилева
13 01.04.2017 09:30 Фейзе Кемал Боризанова
14 01.04.2017 09:30 Фатме Кемал Боризанова
15 01.04.2017 09:35 Атидже Ибраимова Мустафова
16 01.04.2017 09:35 Фатме Исмаил Байрактар
17 01.04.2017 09:40 Кадифа Халилова Ибишева
18 01.04.2017 09:40 Руфка Халилова Дюкенджиева
19 01.04.2017 09:45 Джемиле Исмаилова Мандраджиева
20 01.04.2017 09:45 Арфие Халилова Фейзичауш
21 01.04.2017 09:50 Джемиле Реджепова Пашова
22 01.04.2017 09:50 Реджеп Халилов Кехайов
23 01.04.2017 09:55 Фатме Ахмедова Кехайова
24 01.04.2017 09:55 Фейзе Реджепова Боризанова
25 01.04.2017 10:00 Джемиле Ахмед Байрактар
26 01.04.2017 10:00 Ахмед Халил Кабак
27 01.04.2017 10:05 Селвие Мехмед Кабак
28 01.04.2017 10:05 Халил Салихов Бабучев
29 01.04.2017 10:10 Асибе Рамиз Бабучева
30 01.04.2017 10:10 Ферде Шукри Ислям
31 01.04.2017 10:15 Фатме Салих Туджар
32 01.04.2017 10:15 Фатме Ахмед Аир
33 01.04.2017 10:20 Фатме Салих Кьосей
34 01.04.2017 10:20 Алие Реджеп Рамадан
35 01.04.2017 10:25 Алие Байрям Молаахмед
36 01.04.2017 10:25 Мустафа Хасан Мустафа
37 01.04.2017 10:30 Салих Алиев Байрактаров
38 01.04.2017 10:30 Фатме Феимова Фургьова
39 01.04.2017 10:35 Айше Фейзулава Янузова
40 01.04.2017 10:35 Кадифе Феимова Янузова
41 01.04.2017 10:40 Шукрие Сюлейманова Айрова
42 01.04.2017 10:40 Фатме Мехмедова Фере
43 01.04.2017 10:45 Джемиле Кадриева Мустафа
44 01.04.2017 10:45 Фатме Реджепова Бозова
45 01.04.2017 10:50 Ферде Реджеп Айри
46 01.04.2017 10:50 Атидже Билял Мустафа
47 01.04.2017 10:55 Емине Мустафа Казалиева
48 01.04.2017 10:55 Цветанка Илиева Семерджиева
49 01.04.2017 11:00 Фатме Шукриева Караджова
50 01.04.2017 11:00 Фейзе Салихова Айрова
51 01.04.2017 11:05 Нешиде Али Талипова
52 01.04.2017 11:05 Небие Мустафова Бозова
53 01.04.2017 11:10 Айше Рахманова Качанова
54 01.04.2017 11:10 Небие Алиосман Кехая
55 01.04.2017 11:15 Шукрие Реджеп Ислям
56 01.04.2017 11:15 Асибе Кемал Боза
57 01.04.2017 11:20 Емине Рамизова Дъвкова
58 01.04.2017 11:20 Джемиле Реджеп Ахмед
59 01.04.2017 11:25 Зейнеп Рамзиева Ахмед
60 01.04.2017 11:25 Хава Али Ахмед
61 01.04.2017 11:30 Алие Салих Аликан
62 01.04.2017 11:30 Ферде Ахмед Абдурахман
63 01.04.2017 11:35 Фатме Реджеп Местан
64 01.04.2017 11:35 Сехрие Шабанова Хаджиева
65 01.04.2017 11:40 Зина Лилкова Проданова
66 01.04.2017 11:40 Северка Кирова Митева
67 01.04.2017 11:45 Шукрие Факриева Аликанова
68 01.04.2017 11:45 Фериде Феимова Мерджан
69 01.04.2017 11:50 Джемиле Салих Мерджан
70 01.04.2017 11:50 Фатме Феимова Айрова
71 01.04.2017 11:55 Фатме Мехмедова Айрова
72 01.04.2017 11:55 Феим Ахмедов Айров
73 01.04.2017 12:00 Фатме Ахмед Айри
74 01.04.2017 12:00 Незифе Редежеп Осман
75 01.04.2017 12:05 Незифе Реджепова Маслева
76 01.04.2017 12:05 Фатме Реджеп Местан
77 01.04.2017 12:10 Фатме Сюлейман Узунсали
78 01.04.2017 12:10 Фатме Неджимиева Реджепова
79 01.04.2017 12:15 Нюртен Ахмедова Аликан
80 01.04.2017 12:15 Джемиле Гюрсел Атипова
81 01.04.2017 12:20 Фатме Ахмед Кехая
82 01.04.2017 12:20 Сюлве Джамалова Дрешева
83 01.04.2017 12:25 Асибе Реджепова Цингарева
84 01.04.2017 12:25 Фатме Ахмедова Гулева
85 01.04.2017 12:30 Фатме Исмет Цинева
86 01.04.2017 12:30 Мехрем Сюлейманова Мустафа
87 01.04.2017 12:35 Алие Джелил Семерджиева
88 01.04.2017 12:35 Фейзе Неджимиева Фере
89 01.04.2017 12:40 Фатме Реджеп Фере
90 01.04.2017 12:40 Джемиле Салих Аликанова
91 01.04.2017 12:45 Джемиле Ахмед Аликанова
92 01.04.2017 12:45 Асибе Реджепова Аликанова
93 01.04.2017 12:50 Айше Салихова Сайтова
94 01.04.2017 12:50 Алие Кемал Сиджимова
95 01.04.2017 12:55 Алие Реджепова Бадева
96 01.04.2017 12:55 Асибе Реджепова Бадева
    Обедна Почивка  
97 01.04.2017 14:00 Джемиле Ахмед Местан
98 01.04.2017 14:00 Фатме Реджеп Ислям
99 01.04.2017 14:05 Фатме Кемилова Бозова
100 01.04.2017 14:05 Решиде Решид Ибишева
101 01.04.2017 14:10 Алие Асанова Талипова
102 01.04.2017 14:10 Джемиле Ахмед Фере
103 01.04.2017 14:15 Фатме Ибрахимова Балдева
104 01.04.2017 14:15 Мехрем Ахмед Мутешимова
105 01.04.2017 14:20 Фатме Ахмед Ислям
106 01.04.2017 14:20 Фикрие Реджеп Айрова
107 01.04.2017 14:25 Фатме Ахмед Абдурахман
108 01.04.2017 14:25 Асибе Ибрахимова Пилева
109 01.04.2017 14:30 Селвие Салихова Талипова
110 01.04.2017 14:30 Кадрие Мурат Бабучи
111 01.04.2017 14:35 Асибе Кемалова Фере
112 01.04.2017 14:35 Фикрие Асанова Галибова
113 01.04.2017 14:40 Зелюнка Мастева
114 01.04.2017 14:40 Асибе Неджими Исмаил
115 01.04.2017 14:45 Джемиле Неджими Мандраджиева
116 01.04.2017 14:45 Алие Абдулахова Ибишева
117 01.04.2017 14:50 Фатме Салихова Жижовска
118 01.04.2017 14:50 Фатме Сюлейман Осман
119 01.04.2017 14:55 Айше Асим Исмаил
120 01.04.2017 14:55 Къдрие Салихова Януз
121 01.04.2017 15:00 Асибе Факри Тинева
122 01.04.2017 15:00 Шукрие Салих Абдурахман
123 01.04.2017 15:05 Арфе Кемилова Тинева
124 01.04.2017 15:05 Мехрема Мехмед Пехлеван
125 01.04.2017 15:10 Асибе Абдулах Гюнеш
126 01.04.2017 15:10 Арие Неджеми Осман
127 01.04.2017 15:15 Фатме Кадри Айрова
128 01.04.2017 15:15 Зулие Ахмедова Ардалиева
129 01.04.2017 15:20 Асибе Асанова Караходжова
130 01.04.2017 15:20 Надие Асанова Мусова
131 01.04.2017 15:25 Атидже Асанова Ибишева
132 01.04.2017 15:25 Фатме Исмет Мехмед
133 01.04.2017 15:30 Джемиле Салихова Караджова
134 01.04.2017 15:30 Мехрема Мустафа Айрова
135 01.04.2017 15:35 Рамзие Асан Мутешим
136 01.04.2017 15:35 Шукрие Мехмед Трампа
137 01.04.2017 15:40 Фатме Исмаилова Байрактарова
138 01.04.2017 15:40 Асибе Салихова Камберова
139 01.04.2017 15:45 Кадиф Мутешим
140 01.04.2017 15:45 Фатме Дъбова
141 01.04.2017 15:50 Фатиме Османджикова
142 01.04.2017 15:50 Алие Дъвкова
143 01.04.2017 15:55 Фатме Дъвкова
144 01.04.2017 15:55 Фатме Мехмед
145 01.04.2017 16:00 Фатме Онбашиева
146 01.04.2017 16:00 Джемиле Айрова
147 01.04.2017 16:05 Емине Дурлева
148 01.04.2017 16:05 Асибе Моллаали
149 01.04.2017 16:10 Къдрие Шлянгова
150 01.04.2017 16:10 Атидже Хаджиева
151 01.04.2017 16:15 Кадрие Пехлеван
152 01.04.2017 16:15 Асибе Байрактар
153 01.04.2017 16:20 Кадрие Кестенджиева
154 01.04.2017 16:20 Шейде Абдурахман
155 01.04.2017 16:25 Алие Кехая
156 01.04.2017 16:25 Фатиме Ардалиева
157 01.04.2017 16:30 Джемиле Мустафа Фере
158 01.04.2017 16:30 Джемиле Сабри Хавале
159 01.04.2017 16:35 Лейля Молаахмед
160 01.04.2017 16:35 Фериде Рамаданова
161 01.04.2017 16:40 Фатме Дукенджиева
162 01.04.2017 16:40 Атидже Трампова
163 01.04.2017 16:45 Айше Халил
164 01.04.2017 16:45 Асибе Кисьова
165 01.04.2017 16:50 Мехрем Кисьова
166 01.04.2017 16:50 Фатме Семерджиева
167 01.04.2017 16:55 Къдрие Трампова
168 01.04.2017 16:55 Халил Трампов
169 01.04.2017 17:00 Гюлфизе Трампова
170 01.04.2017 17:00 Азим Трампов
171 01.04.2017 17:05 Алие Трампова
172 01.04.2017 17:05 Небие Касъклиева
173 01.04.2017 17:10 Асибе Джасурова
174 01.04.2017 17:10 Фатме Талипова
175 01.04.2017 17:15 Емине Талипова
176 01.04.2017 17:15 Мирем Местан
177 01.04.2017 17:20 Реджеп Местан
178 01.04.2017 17:20 Асибе Ислям
179 01.04.2017 15:25 Аки Ислям
180 01.04.2017 17:25 Шукрие Трампова
181 01.04.2017 17:30 Емине Мандраджиева
182 01.04.2017 17:30 Барие Абдурахман
183 01.04.2017 17:35 Аризе Пилева
184 01.04.2017 17:35 Шукри Абдурахман
185 01.04.2017 17:40 Джемиле Идриз Ислям
186 01.04.2017 17:40 Емине Айри
187 01.04.2017 17:45 Фериде Шлянгова
188 01.04.2017 17:45 Шукрие Башлиева
189 01.04.2017 17:50 Гюлфизе Мутешим
190 01.04.2017 17:50 Зейнеп Чауш
191 01.04.2017 17:55 Фатме Куртова
192 01.04.2017 17:55 Алие Пехливан
193 01.04.2017 18:00 Фатме Куртова
194 01.04.2017 18:00 Хатидже Мустафа
195 01.04.2017 18:05 Атидже Кендичева
196 01.04.2017 18:05 Асибе Пилева
197 01.04.2017 18:10 Асибе Касъклиева
198 01.04.2017 18:10 Шукрие Дюкенджиева
199 01.04.2017 18:15 Салих Дюкенджиев
200 01.04.2017 18:15 Фатме Ислям
201 01.04.2017 18:20 Ахмет Ислям
202 01.04.2017 18:20 Атидже Айр
203 01.04.2017 18:25 Зейнеп Кехая
204 01.04.2017 18:25 Зейнеп Айрова
205 01.04.2017 18:30 Санифе Аликанова

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация