logo sarnitsa

Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2016 г.

ПОКАНА

от

Председателят на Общински съвет Сърница

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, кани всички граждани на Общината, представители на бизнес – средите, Неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2016 г.

Уважаеми съграждани,

Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2016г. ще се проведе на 25.05.2017 г.(четвъртък)от 10:00 часа в залата на общински съвет.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – www.sarnitsa.bg , в раздел бюджет и отчети -> годишен финансов отчет.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2016г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес obshtina@sarnitsa.bg

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

С уважение,

 

САЛИХ  ОСМАНДЖИКОВ

Председател на Общински съвет гр. Сърница

Проекто-наредби

Заседания

  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 18, 2018

    Заседание 18.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация