logo sarnitsa

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 824

гр. Сърница, 18.10.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1 и чл. 93 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №104/28.09.2017 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 30.11.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следната частна общинска собственост:

 Помещения за обществено заведение (кафе) с обща площ от 263,21 м2, находящи се в 3МО (триетажна масивна обществена сграда) с идентификатор – 501.399.3  в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. 47, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №6/01.12.2015 г., представляващи:

1 – Обект с идентификатор – 501.399.3.6 – Кафе с площ от 207,89 м2

2 – Обект с идентификатор – 501.399.3.7 – Кухня към кафе с площ от 24,55 м2

3 – Обект с идентификатор – 501.399.3.8 – Склад към кафе с площ от 10,70 м2

 4 – Обект с идентификатор – 501.399.3.9 – Кухня 2 към кафе с площ от 20,07 м2.

С начална конкурсна наемна месечна цена в размер на 779,10 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и десет стотинки/ без ДДС, съгласно приложение №2 /таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Сърница/, неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.

II. Общите условия за отдаване под наем на обекта са:

 1. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 15-то число на месеца, за който наема е дължим;
 2. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
 3. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
 4. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица;

III. Конкурсни условия за отдаване под наем на конкретния обект:

 1. Помещенията да се използват за обществено заведение;
 2. Други, по предложение на кандидат наемателите.

IV. Утвърждавам конкурсната документация и определям депозитът за участие в конкурса да е в размер на – 779,10 лв. (седемстотин седемдесет и девет лева и десет стотинки) – една  месечна вноска, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16.00 часа на 29.11.2017 г.

V. Определям цена на конкурсната документация в размер на 50 лева, без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

VI. Заявления по образец за участие в публично оповестения конкурс се подават в запечатан плик в Деловодството на Общината до 17.00 часа на 29.11.2017 г. Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в конкурсната документация документи.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат/;
2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
3. Документ за закупена тръжна  документация /квитанция/;
4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който участва/;
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Сърница – оригинал;
6. Декларация за оглед на обекта  по образец;
7. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
8. Проект за Договор за продажба по образец /подписан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

9. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията  /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;
10. Копие от документа за регистрация по ЗДДС  /ако има такъв/;
11. Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6 по ДОПК;

VII. Офертата се подава в непрозрачен запечатен плик, като върху него е записано името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
 4. Обекта предмет на конкурса – дали ще се ползва съобразно изискванията за провеждане на конкурса, а именно: За обществено заведение.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!
Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VIII. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 07.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – IX от настоящата Заповед.

IX. Конкурсната документация се закупува от 15.11.2017 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

Х. Определям комисия по провеждането на публично оповестения конкурс в следния състав:

********************************************************************************************

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. Х от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

                     Кмет на Община Сърница: …………...……
                                                                        / Неби Бозов /
     

Изготвил: ..……………………………....

              /гл. спец. ОС – Аки Байрактар/

Съгласувал: ……………………...……..
           /Юрисконсулт – Айтен Туджар/

Проекто-наредби

Заседания

 • November 10, 2017

  Заседание 10.11.2017

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • October 19, 2017

  Заседание 24.10.2017

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация