MIG1

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„миг Високи западни родопи-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА”

 

П О К А Н А

 

МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” стартира процеса по провеждане на обучения за местни лидери и уязвими групи предвидени за 2017г. Това са част от изпълнението на дейности  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № РД50-156 / 21.10.2016г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

В периода 06.12-09.12.2017г. на територията на община Сърница ще се проведат две обучения както следва:

-          на 06.12.2017г. от 9:30ч. в гр. Сръница в конферентната зала на ул. „Свобода” № 30 ще се проведе двудневно обучение за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи свързано с подготовката на проектни предложения по мярка 4.2; 

-          на 08.12.2017г. от 9:30ч. в гр. Сръница в конферентната зала на ул. „Свобода” № 30 ще  се проведе двудневно обучение за местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи свързано с подготовката на проектни предложения по мерки 7.2 и 7.6.

 

Екипът на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” кани всички заинтересовани страни да вземат участие в планираните обучения.

                                                                              „МИГ Високи Западни Родопи-

                                                                     Борино-Доспат-Сърница”
                                                                              гр.Доспат 4831, ул.''Орфей'' 12

                                                                           тел.:0893406173; 0898807745

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • October 22, 2018

    Заседание 05.11.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация