logo sarnitsa

Съобщение

            Община  Сърница, област Пазарджик, съобщава, че е внесен за разглеждане и одобрение, проект за ПУП за промяна на предназначението на  част от имот 171031 от ,,ливада“ в ,,ИВС“

            С настоящия ПУП се цели промяна предназначението  на част от имот 171031 от земеделска земя - ,,ливада“ в режим на застрояване. За сметка на част от гореописаният имот се образува един  нов урегулиран поземлен имот: XXXI31 - ,,ИВС“ с площ от 738 кв. м. в югоизточната част на ПИ 171031. Достъпът до него ще се осъществява посредством местен път от КВС на гр. Сърница. Останалата част   от ПИ 171031 с площ 1328 кв. м. запазва настоящето си предназначение - ,,ливада“

            В плана за застрояване  за новообразувания  урегулиран поземлен имот  XXXI31 - ,,ИВС“ се предвижда застроително петно до два етажа – ,,свободно“ застрояване, Кинт-0.6, Пзастр. – 30%, озелен. – мин. 50% като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти и свързано застрояване с ПИ 071050 съгласно нотариално заверена декларация. Устройствената зона е ,,реакционна за вилен отдих“  

Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на, ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо съгласно чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:………………

                                                         /Неби Бозов/

Изготвил:

Халил Туджар……………..

Гл.спец.,,ТСУ”                                                              

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация