logo sarnitsa

Съобщение

Със заявление с вх. № 2529/22.11.2017г. в Община Сърница е внесен проект за разглеждане и одобрение, на ПУП ЧИ на плана за регулация засягащ УПИ II-698,699 и УПИ III-697 в кв. 59 по плана на гр. Сърница.

В проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на УПИ III минават по имотните граници на ПИ 697 и ПИ 1462, а вътрешните регулационни линии  на УПИ II минават по имотните граници на ПИ 699 и се образува нов УПИ XIII по имотните граници на ПИ 698, във връзка с параграф 8 от ЗУТ.

Новообразуваните УПИ са с площи и отреждане съответно:

УПИ III-697, 1462 е с площ 761 кв. м.

УПИ II-699 е с площ 369 кв. м.

УПИ XIII-698- ,,за Търговия и услуги“ е с площ 102 кв. м.

Промяната е нанесена със зелен цвят.

Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на, ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо съгласно чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:………………

                                                         /Неби Бозов/

Изготвил:

Халил Туджар……………..

Гл. спец. ,,ТСУ”                                                              

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • October 22, 2018

    Заседание 05.11.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация