logo sarnitsa

Съобщение

Със заявление с вх. № 2556/27.11.2017г. в Община Сърница е внесен проект за разглеждане и одобрение, на ПУП ЧИ на плана за регулация и застрояване засягащ ПИ 737 и ПИ 738 в кв. 64 по плана на гр. Сърница.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ I-,,Хотел, ресторант“ се образуват два нови УПИ, като  единия парцел е по имотните граници на ПИ 737 и ПИ 738 – собственост на възложителя. Новообразуваните парцели са с площи и отреждане съответно:

УПИ I – ,,Хотел, ресторант“ с площ 2052 кв. м.

УПИ VIII-737,738 – ,,За ЖС, търговия и услуги“ с площ 781 кв. м.

В проекта  за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VIII-737,738 – ,,За ЖС, търговия и услуги“ свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти и улица.

Устройствената зона в която ще попадне е ,,За жилищно строителство“ 

Промяната е нанесена със зелен цвят.

Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо съгласно чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:………………

                                                         /Неби Бозов/

Изготвил:

Халил Туджар……………..

Гл. спец. ,,ТСУ”                                                              

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация