logo sarnitsa

З  А  П  О  В  Е  Д

928

гр. Сърница, 28.11.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №125/10.11.2017 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.12.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сърница, м. „Стойчов чарк”, община Сърница, а именно:

Земеделски имот с пл. №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №014, в местността "Стойчов чарк" в землището на гр. Сърница, Община Сърница с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м. и начин на трайно ползване на имота: овраг, промойна, съгласно АЧОС №58/26.09.2017 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 910 лв. (три хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

-          Най-висока цена.

III.Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на –391,10 лв.(триста деветдесет и един лева и десет стотинки) – 10%  от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 27.12.2017 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга с тайно наддаване се подават в запечатен плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 27.12.2017 г. Към заявлението задължително се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат/;
2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
3. Документ за закупена тръжна  документация /квитанция/;
4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който участва/;
5. Удостоверение за липса на задължения към Община Сърница – оригинал;
6. Декларация за оглед на обекта  по образец;
7. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
8. Проект за Договор за продажба по образец /подписан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

9. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията  /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;
10. Копие от документа за регистрация по ЗДДС  /ако има такъв/;
11. Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6 по ДОПК;

VI. Офертата се подава в непрозрачен запечатен плик, като върху него е записано името на участника и цялостното наименование на обекта на търга. Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.  

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!
Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VII. При липсата на подадени оферти, повторен търг за имота ще се проведе на 04.01.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като заявления за повторната дата ще се приемат до 17:00 часа на 03.01.2018 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 11.12.2017 г. от деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

ІХ. Определям комисия по провеждането на търга с тайно наддаване в следния състав:

*************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 11.12.2017 година до 27.12.2017 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

Кмет на Община Сърница: …………...……
                                                    /Неби Бозов /
     

Изготвил: ..……………………………....

             /гл. спец. ОС – Аки Байрактар/

Съгласувал: ………………………….….

           /Юрисконсулт – Айтен Туджар/

Проекто-наредби

Заседания

 • December 11, 2017

  Заседание 12.12.2017

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • November 23, 2017

  Заседание 29.11.2017

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация