logo sarnitsa

Съобщение

Със заявление с вх. № 2607/01.12.2017 г. в Община Сърница е внесен проект за разглеждане и одобрение, на ПУП- За промяна на предназначението на  земеделски земи за имот 174012 от „ливада“ „За Индивидуално вилно строителство„  в ”Орлино”, землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

Ще се  образува нов УПИ  XII-12 - „За Индивидуално вилно строителство„ с площ от 456 кв.м. Достъпът ще се осъществява посредством полски път – 001490.

Предвидено е застроително петно до два етажа-„свободно“ застрояване и свързано с имот № 174013 (съгласно нотариално заверена декларация), Кинт-0.6, Плътност на застрояване-30 % Озеленяване-50 % , като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти .Устройствената зона е „рекреационна, за вилен отдих“.

 Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо съгласно чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:………………

                                                         /Неби Бозов/

Изготвил:

Мехмед Фере ……………………

Гл. спец. ,,ТСУ”                                                              

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация