logo sarnitsa

Съобщение

Със заявление с вх. № 2625/06.12.2017г. в Община Сърница е внесен проект за разглеждане и одобрение, на ПУП ЧИ на плана за регулация и застрояване засягащ УПИ X-691 в  кв. 56 по плана на гр. Сърница, община Сърница.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се изменя, като североизточната вътрешна регулационна линия на УПИ X-691 мине по имотната граница на ПИ 691 (по съществуващите на място  огради).

Образува се нов парцел с площ и отреждане съответно:

УПИ X-691 с площ 700 кв. м.

В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ X-691, свободно и свързано застрояване с УПИ IX-682, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти и улица.

Устройствената зона в която ще попадне е ,,За жилищно строителство.

Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо съгласно чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА :………………

                                                               /Неби Бозов/

Изготвил:

Мехмед Фере ……………………

Гл. спец. ,,ТСУ”                                                              

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация