logo sarnitsa new

Съобщение

Със заявление с вх. № 031/04.01.2018 г. от  Община Сърница чрез гл. сп. „ОС“-Аки А. Байрактар в Община Сърница е внесен проект за разглеждане и одобрение, на ПУП -  Парцелен план за трасе на подземна  мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за местност „Орлино“ по КВС на гр. Сърница.

Общата дължина на новото трасе е  5012 м. То е проектирано  да започне от т. 1-начална, която е при  о.т. 311 на улица  Заводска по план на гр. Сърница, да продължи в южна посока до о.т. 312, на улица Околовръстна, да пресече реката въздушно в района на съществуващ мост и в сервитута на общински път ПИ 000419 (дясно-от към гората) и да достигне до ПИ 174074, местност Орлино по КВС на гр. Сърница

Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 30 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА :………………

                                                               /Неби Бозов/

Изготвил:

Мехмед Фере ……………………

Гл. спец. ,,ТСУ”

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация