logo sarnitsa new

Съобщение

     Със заявление с вх. № 032/04.01.2018 г. в Община Сърница е внесен проект за разглеждане и одобрение, на ПУП ЧИ на плана за регулация засягащ ПИ 97 в  кв. 11 по плана на село Медени Поляни.

     С проекта за ЧИ-ПР уличната регулация се променя, като улица с о.т №34-35 се стесняват пред УПИ V-общ. и VI-83  в кв. 11, уширява се пред УПИ XII и XIII в кв.10 и минава по имотната граница ма ПИ 97 и съществуващата на място джамия. Образува се нова улица с о. т.  № 34-35-35а, която е 6,00м. в най тясната си част.

      Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 се образуват три нови парцела, като единия е по имотните граници на ПИ 97, във връзка с параграф 8 от ЗУТ. В кв. 10, УПИ XII и XIII стават до новообразуваната улица.

Новообразуваните парцели са с площи и отреждане съответно:

- УПИ XIV -„ За джамия ”  е с площ 309 кв.м.

- УПИ-V-общ. е с площ 255 кв.м.

- УПИ-VI-83 е с площ 313 кв.м.

- УПИ-XII е с площ 315 кв.м.

- УПИ-XIII е с площ 319 кв.м.

Проекта се намират в Община Сърница -Техническа служба на ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо съгласно чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ .

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА :………………

                                                               /Неби Бозов/

Изготвил:

Мехмед Фере ……………………

Гл. спец. ,,ТСУ”

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация