logo sarnitsa new

Съобщение

            Община  Сърница, област Пазарджик, съобщава, че със Заповед № 022 от 08.01.2018г. с която е одобрен план ПУП-ПР за частично изменение на план за регулация засягащ УПИ VII-58 в  кв. 14 по плана на с. Медени Поляни, община Сърница.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се не се изменя, променя се отреждането на УПИ VII-58 в ново като към УПИ VII-58 добавят ПИ 144 и ПИ 191.

Новообразувания УПИ е с площ и отреждане, както следва:

УПИ VII-58,144 и 191 с площ 690 кв. м. Устройствената зона в която ще попада е ,,За жилищно строителство“ 

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в ПУП-ПР.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд – Пазарджик, чрез Кмета на община Сърница.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:………………

                                                         /Неби Бозов/

Изготвил:

Халил Туджар……………..

Гл.спец.,,ТСУ”

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация