logo sarnitsa

З   А   П   О   В   Е   Д

0046

гр. Сърница, 18.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.1 и чл. 93 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №148/28.12.2017 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 27.02.2018 г. от 14.30 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следната частна общинска собственост:

110 /сто и десет/ кв.м. от предната част на магазин, представляващ помещение с идентификатор 501.399.3.2, цялото с площ от 217,06 кв.м., намиращо се на първи етаж в триетажна масивна обществена сграда (3МО) с идентификатор 501.399.3, находяща се в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги”, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №6/01.12.2015 г.

С начална конкурсна наемна месечна цена в размер на 550,00 лв. /петстотин и петдесет лева/ без ДДС, съгласно Решение №148/28.12.2017 г. на ОбС – Сърница.

II. Общите условия за отдаване под наем на обекта на конкурса са:

 1. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който наема е дължим;
 2. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
 3. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
 4. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица;

III. Конкретни условия за отдаване под наем на обекта предмет на конкурса:

 1. Помещенията да се използват за магазин за хранителни стоки;
 2. Други, по предложение на кандидат наемателите.

IV. Утвърждавам конкурсната документация и определям депозитът за участие в конкурса да е в размер на – 550 лв. (петстотин и петдесет лева) – една месечна вноска, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16.00 часа на 26.02.2018 г.

V. Определям цена на конкурсната документация в размер на 50 лева, без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

VI. Заявления по образец за участие в конкурса се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17.00 часа на 26.02.2018 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в конкурсната документация документи.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

3. Документ за закупена конкурсна документация /квитанция/;

4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;

5. Декларация за оглед на обекта по образец;

6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).

7. Проект за Договор за отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;

     За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка: Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VII. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта предмет на конкурса;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
 4. Обектът предмет на конкурса – дали ще се ползва съобразно изискванията за провеждане на конкурса, а именно: за магазин за хранителни стоки.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VIII. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 06.03.2018 г. от 14.30 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – IX от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17.00 часа на 02.03.2018 г. .

IX. Конкурсната документация се закупува от 12.02.2018 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

Х. Определям комисия по провеждането на публично оповестения конкурс в следния състав:

******************************************************************************************************

XI.Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 12.08 година до 26.08 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХII. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. Х от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІII. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Кмет на

Община Сърница: …………...……

                                 /Неби Бозов /    

Изготвил: ………………………………

     /Гл. спец. ОС – Аки Байрактар/

Съгласувал: ……………………………

/Юрисконсулт – Айтен Туджар/

 

Проекто-наредби

Заседания

 • February 22, 2018

  Заседание 27.02.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 23, 2018

  Заседание 26.01.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация