logo sarnitsa new

З А П О В Е Д

№ 077 / 31.01.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.2, т.1 от ЗГ и писмено предложение с изх. №0286/22.01.2018г. от ТП на Държавно горско стопанство „Селище”ЗАБРАНЯВАМ:

 

 

 1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
 2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;
 3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
 4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;
 5. нощната паша в горските територии;

Забраните по преходните точки са наложени върху следните горски територии по отдели и подотдели както следва :

 • За землището на с.Медени поляни за всички видове добитък – 1у; 2е; 3д,и,н; 4г; 5ж,л,н,п,с,т; 6в,ж; 7б; 8а,и,л,2,3,4; 9а,г,д,ж; 10г,м; 11о,х,ц,1; 12и,п,р,ф,щ; 13ж,и,к,л,м,о,р,с,х,ю,2,3,4; 14б,к,п; 15ц,ш; 17ж,з,и,10; 18а,в,д,е,ж,н,о,1,4,6; 19з,ш,я,б1,в1,д1,ж1,з1,и1,м1,6; 20л,с; 22а,б,д,е,ж,и; 23а,2,3; 28д; 29а,з,к; 30б; 31г,е,ж,з,и,к,л,м,3; 33а,к,л,м; 46б; 47у,з; 48г,н,1; 20з,р,с,8; 51а,б,в,г; 52б,в,д,ж; 53г, 54в,з,к; 55б,в,г,д,е,ж; 56б,г,е; 57в,е,ж; 58е,з; 59е,з,и,к; 60в,д,е; 61б,ж; 62в,г,д,е,ж; 63г; 64в,д; 64а,б,в,г,д; 66д,ж,и; 67а,б,к,н,п,ч,1; 68з,1; 69а; 70б,г,д; 71а,б,г,д,е; 72е; 75е,ж,з – с обща площ от 10 252 декара.
 • За землището на с.Медени поляни за само за едър добитък – 2и; 4п,ц; 6б; 11к; 14в; 16г; 18и; 22л,м; 27ж; 47к; 49д; 50в; 54д; 59б,г; 67е; 71в – с обща площ от 361 декара;
 • За землището на с.Побит камък за всички видове добитък – 34и; 401; 41г; 72а; 74л; 75б; в г; д; 76б; 4; 77г; д, е; 78д, е, 4; 79а, б, ж, з, 8, 10; 80д, з, 84д, е, з, к, л, м, н; 85д,з,2; 88ж; 5; 89е, и; 90ж; 91а; 94а,д; 95е; 96а, б, в, г, д,2, 3, 4, 5, 6; 98а, б, в; 100а; 101в,г,д; 102а,б; 103д,н, о, п, 1, 2, 4, 5, 7, 8; 104ж, 3, 4; 105,5; 106е, з, и, к, л, м, 3, 4, 7; 107а, б, и, м, н, о, п, р, с, т, у; 108е, ж, з, и, к; 109ж, з, 1; 107к; 130з; 131г; 132а; 133в, 3, 4; 134а; 137а,3,4,10; 138г; 139г; 140ж; 141а,б,в,г,з; 142г,д,е; 143в,г,и,з; 144а,б,д,е,и,к,л,м; 145б,д,з; 154а,в,г,д,е,ж,2; 155а,б,в,г,д; 156а,б,в,г; 157г,д; 158д,з,и,к,м,н,о; 159а,б,в,г,д,е,ж,з,и,л,м,н,п,р; 160а,б,в,е; 161в,г,д,е,ж,з,и,к; 162в,д,е,5; 163г,д,ж; 164б,г,е; 1665а,в,ж,к,л,2; 167б,г,д; 168б,е,л; 169а,д,ж,з,и,6; 170в,д,е,ж,з,и; 171в,ж,з,3; 172б,в,г,д,е,ж,з; 173а,з,к,н,п,р,1; 174б,е,з,и; 175в,г; 176б; 177а,б,в,г,1; 178а,б,в,г,ж,з,и,1,2; 179а,б,в; 180а,д,е,ж,з,1; 181г,д,е,ж; 182а,б,в,1; 183а,в,г;184а,в,д; 185а - с обща площ от 16088дка.
 • За землището на с.Побит камък само за едър добитък - 45а; 74ж; 82и; 83; 90д; 103и; 105в; 137ж; 143к; 165г; 169в; 173б,о, с площ: 83дка – с обща площ от 16171дка.
 • За землището на град Сърница за всички видове животни - 110б,2; 11а,б,в,3; 113д,е,ж,з,и,к,2; 114а,б,в,г,ж,з,и; 115а,б,в,1; 116а,б,в,е,ж,1,3; 123б,з; 125г; 126в,и,к; 127а,г; 128а,в; 129а,в,д,е; 133д,1; 146г,2; 147б; 148в; 149д,и,5; 150а,1,3,4; 151б,г; 153а,е; 185б; 187а,б,в,д,и,л,м,с,т; 188в,г,ж,з,к,л; 189к,м; 190ж; 191б,г,е,к,1,2; 192в,3; 193д; 194г; 196а,ж,з; 197в,е,и; 198д; 199к; 200б,в; 201а,д,1; 203в,г,д,ж; 204в; 205а; 206а,б,з; 207б; 208к; 209а,б,в,д,ж,и,к,л,р,т; 210г,д,е,ж; 213б; 214а,г; 216а; 217в; 220ж,н,1; 221а; 225ж,л; 226,1; 227а; 232б; 234д; 236г;237д; 238а; 242б,в,1; 243а,б,в,г,д; 244б,в,г;245б,г,д,е,ж,з,и,2; 246б,в,г; 247е,ж; 248ж; 249а,б,в,г,1; 250а,б,в; 251г,д; 252а,в,г; 253а,б,д,ж,3; 254а,г,д,е,ж,2; 255а,б,д,е; 256в,е,и; 257б,з,и,к; 258з,и; 259б,ж,з,и,к,1; 260а,г,д,е; 261е,ж,м; 266,3; 269б; 270в; 272б,в,г; 273в; 274г,е,4; 275б,в,ф,4; 277б,в,и,л,1; 279г; 281а,в,д; 282г; 283,5,8,9; 284в,г,е,ж,з,м,о,2,4,6; 285б,в,е,з,1; 286а,б,е,2,4; 287д,е,ж,з,и,к,3,4,5; 288а,в,г,1; 289б,г,д,2,3; 29а,б,з,л,м,н,о,р,2; 291а,б,в; 292а,б,в,г,з,и,л,м,ц,ч,2; 293а,з, и,к,л,1,3;294а,г,з; 295б,в,г,д; 297а,б,д; 298б,г,д,е; 299а,б,г,д,е,1; 300ав,г,д,е; 301а,б,д; 302б,в,д,6; 303а,б,в,ф,я,,в1,е1,1; 304б; 305а,б,в,д,2; 306д,з,и,н,1,3,6; 307а,б,в,г,е,ж,з,1,2,3; 308а,б,в,г,з,и,к,1;309а,г,д,е,ж,з,и,л,2,4,5,6,7; 310а,б,в,г,е,2,3,5; 311е,з,и,2; 312г,5; 313а,г; 315а,в,г;316а,б,д,1; 317а,б,в,г,е,1; 318а,в,1; 319а,б,в,е,3; 320д,4,5; 322 1,2; 323а,б,в,д,ж,1,2; 324а,б,в,д,ж,1 – с обща площ от 28114 дка.
 • За землището на град Сърница само за едър добитък - 147е; 153г, д; 188е;209м,с; 254о,р; 259; 277е; 287; 300б – с обща площ от 177 дка.
 • Общата забранена площ за територията на Община Сърница е 55075 дка.

     Контрол по изпълнението на настоящата заповед за територията на гр.Сърница възлагам на Гл. спец. „Екология” при Община Сърница – Аки Кисьов, за територията на с. Побит камък и с. Медени поляни на кметове на кметствата, които да изпълняват вменените им задължения с помощта и съдействието на горските надзиратели към държавните горски предприятия.

     Настоящата заповед да бъде разгласена на жителите на Община Сърница чрез поставянето ù на таблата за съобщения в общинските административни сгради, качена на официалната интернет страница на Община Сърница и публикувана в общинския вестник.

     Препис от заповедта да се изпрати за сведение на ТП на Държавно горско стопанство „Селище”.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

Изготвил:

Аки Кисьов

Гл.специалист „Екология” при Община Сърница

Съгласувал:

Айтен Туджар

Юрисконсулт при Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • January 14, 2019

  Заседание 17.01.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация