logo sarnitsa

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З- 031

гр. Сърница, 18 . 04 . 2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №044/29.03.2018 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 29.05.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

УПИ I-162 – „За жилищно строителство” с площ от 1 119 /хиляда сто и деветнадесет/ кв.м., находящ се в кв. №6 /шест/ по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №42/05.04.2017 г., в който имот има построена двуетажна жилищна сграда с Удостоверение за търпимост, КОЯТО НЕ Е ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ ТЪРГ, собственост на Хурие Мустафа Двуяк, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка – придобит чрез давностно владение №19, т. II, рег. №1257, нот. Дело №215 от 11.08.2016 г., с начална тръжна продажна цена за УПИ I-162 – „За жилищно строителство” с площ от 1 119 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Медени поляни, община Сърница – в размер на – 9 523 лв. (девет хиляди петстотин двадесет и три лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №044/29.03.2018 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

-Най-висока цена.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 952,30 лв. (деветстотин петдесет и два лева и тридесет стотинки) – 10% от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 28.05.2018 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 28.05.2018 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;

4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;

5. Декларация за оглед на обекта по образец;

6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).

7. Проект за Договор за продажба по образец /подписан и подпечатан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.06.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 04.06.2018 г. .

VIII. Тръжната документация се закупува от 14.05.2018 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

******************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 14.05.2018 година до 28.05.2018 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

Кмет на

Община Сърница: …………...……

                                 /Неби Бозов /    

Изготвил: ………………………………

     /Гл. спец. ОС – Аки Байрактар/

Съгласувал: ……………………………

/Юрисконсулт – Айтен Туджар/

Заседания

 • May 25, 2018

  Заседание 30.05.2017

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 23, 2018

  Заседание 26.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация