logo sarnitsa new

Съобщение

 

Община Сърница, област Пазарджик съобщава, че със Заповед № З-058 от 22.05.2018г. е одобрено попълването на кадастралния план с верни граници на нови имоти и отразяване на сградите в тях в квартал ,,Горелци“, по плана на с. Медени Поляни, община Сърница.

Кадастралния план се попълва с имоти от № 500 до № 623, както и имоти от № 9901 до № 9820 съгласно приложеното геодезическо заснемане.

         Приканват се жителите на кв. Горелци да се запознаят със Заповедта и приложенията към нея на 25.05.2018г. от 9:00 часа на място в кв. Горелци

Геодезическо заснемане се намира в Община Сърница - Техническа служба на, ет. ІІІ и може да се разгледа от всички заинтересовани лица, които могат да изразят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от обявяването на настоящото съобщение.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд – Пазарджик, чрез Кмета на община Сърница.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:………………

                                                           /Неби Бозов/

Изготвил:

Халил Туджар……………..

Гл. спец. ,,ТСУ”                                                            

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация