RIOSV logo                                     logo sarnitsa new

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.70, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, ЗУО, е осигурен обществен достъп за период от един месец до заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне на отпадъци на „Оранжерии Крумово” ЕООД, гр.София, площадка гр.Сърница.

Заявлението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик на адрес: www.riewpz.org, както и на официалната електронна страница на община Сърница: www.sarnitsa.bg.

Становища, мнения и/или възражения относно предоставената информация в заявлението се приемат по официален път в деловодствата на РИОСВ – Пазарджик на адрес: гр.Пазарджик, ул.„Генерал Гурко” № 3, ет.4 и община Сърница на адрес: гр.Сърница, ул.„Свобода” № 20 в срок до един месец от датата на публикуване на настоящето съобщение.

Заявлението може да изтеглите от ТУК.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация