logo sarnitsa new

ЗАПОВЕД 

З – 00119/15.05.2019г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи/ ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г./, Наредба за опазване на околната среда на Община Сърница, Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Сърница,  Заповед № РД-99 от 24.04.2019 г. на Областен управител Пазарджик във връзка намаляване на водните инциденти на територията на Община Сърница

Ⅰ. НАРЕЖДАМ:

 1. Забранявам къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на Община Сърница.
 2. Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи.
 3. Да не се пускат в експлотация плавателни съдове, които нямат необходимото разрешително

ⅠⅠ. ЗАДЪЛЖАВАМ:

 1. Стопаните и собствениците на водните площи, желаещи да разкрият места за къпане, плуване и използване на плавателни съдове, да подадат молба до Общинската комисия по водоспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, в която да упоменат времето за тяхното ползване.
 2. Въз основа на подадените молби в срок до 15.06.2019 г. Общинската комисия да провери готовността на водните площи и издаде разрешение за ползването им.
 3. Степента на обезопасяване на водните площи да се извършва в съответствие с Раздел II на Наредбата за водноснабдителната дейност и обезопасяването на водните площи от техните стопани.

ⅠⅠⅠ. НАЗНАЧАМАМ:

 1. Общинска комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи в Община Сърница в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Халил Байрактар – Зам.кмет на Община Сърница

ЧЛЕНОВЕ:

Аки Кисьов- гл. спец. ЗГЕ-Община Сърница

Джемиле Пашова – Гл. спец. ОКСД- Община Сърница и зам. председател на БЧК- Сърница

Мл.експ. Николай Гълъбов- РСПБЗН - Велинград

Николай Младенов-  РУ на МВР – Велинград

 1. Задължавам Общинска комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи да организира и проведе следните мероприятия:
 • Да се събере на 23.05.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация и да организира план за действие на комисията.
 • Да задължи стопаните на водните площи до 31 май 2019 г. да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци /през 200 м./ на опасните за къпане и плуване места.
 • Да организира провеждане на контролна и разяснителна дейност по профилактика на водния травматизъм в общината.

ⅠⅤ. Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед, носят административно наказателна отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.27 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, ако не подлежат на по-тежко наказание.Извършените нарушения се установяват с актове от длъжностни лица, определени от Кмета на Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Халил Байрактар – зам.кмет на Община Сърница

Същата да бъде доведена до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Гражданите да бъдат запознати с нея чрез разгласяване ù на официалната интернет страница на Община Сърница и в общинския вестник.

 

НЕБИ БОЗОВ    П П

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

Съгласувал:

Айтен Туджар                   П

Юрисконсулт,

Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

 

Изготвил:

Аки Кисьов          П

Гл. спец. ЗГЕ,

Дирекция АОМР, Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • September 20, 2019

  Заседание 25.09.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • September 04, 2019

  Заседание 05.09.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация