logo sarnitsa new

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 242
гр. Сърница, 26 . 09 . 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №115/05.09.2019 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 29.10.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

УПИ VI (шест римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ 508 (петстотин и осем) кв.м., находящ се в кв. №22 (двадесет и две) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №106/16.07.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №115/05.09.2019 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

 • Най-висока цена.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 386 лв. (триста осемдесет и шест лева) – 10%  от началната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа на 28.10.2019 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 28.10.2019 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

 1. Копие от документа за самоличност  /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
 2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
 3. Документ за закупена тръжна  документация /квитанция/;
 4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
 5. Декларация за оглед на обекта по образец;
 6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
 7. Проект за Договор за продажба  по образец /подписан и подпечатан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

 1. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.11.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 04.11.2019 г. .

VIII. Тръжната документация се закупува от 11.10.2019 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

*****************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 11.10.2019 година до 28.10.2019 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Халил Байрактар

За Кмет на Община Сърница

Заместващ съгласно Заповед №З-00237/24.09.2019г.

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил:
Аки Байрактар
Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • September 20, 2019

  Заседание 25.09.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • September 04, 2019

  Заседание 05.09.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация