logo sarnitsa new

ЗАПОВЕД

№ З- 00265/ 14.10.2019г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.18а от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите на територията на Община Сърница, в които през 2020 година ще се извършват следните видове услуги, съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси:

 • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

I. Граници/райони

1. За град Сърница

Районът включва всички улици, намиращи се в регулационните граници на град Сърница, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, къщи за гости, вили, бензиностанции, включително промишлена зона „Стопански двор”, промишлени обекти в местността „ Караасан”, промишлени обекти в местността „ Овце комплекса”, местност „Студената вода”  предприятия и всички други обекти в този район, в които се извършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници. Към района на гр.Сърница се включват местностите Стойчов чарк, Станцията, Комплекса, Студената вода, Караасан. Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение в землището на гр.Сърница.

2. За населените места на територията на Община Сърница – 2 населени места, както следва:

2.1. село Побит камък – включват се всички улици на с. Побит камък, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, къщи за гости, вили, включително и други обекти, в които се извършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници. Към района на село Побит камък се включват местностите „Селище” и „Кара тепе”. Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение в землището на с.Побит камък.

2.2. село Медени поляни - включват се всички улици на с. Медени поляни, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, хотели, къщи за гости, вили, включително и други обекти, в които се извършва търговска или промишлена дейност, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници. Към района на село Медени поляни се включват махалите Горелци и Шаренци. Също така попадат и имотите, които са с променено предназначение в землището на с.Медени поляни.

II. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване

За всички райони, включени в системата на организирано сметосъбиране на територията на Община Сърница, а именно: град Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни са, както следва:

 • Кофи тип „Мева”(110л.) и пластмасофи кофи (120л.) – един път седмично;
 • Контейнер тип „Бобър” – един път седмично.

ⅠⅠⅠ.  Сметосъбирането да се осъществява по утвърден график – Приложение №1, представляващ неразделна част към настоящата заповед, всеки работен ден от Звено „Чистота” при Община Сърница.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се обяви публично на официалната интернет страница на Община Сърница, на таблото за съобщения в сградата на Общинска администрация – гр.Сърница и двете кметства и да се публикува във вестника на Община Сърница.

 

Халил Байрактар  
За Кмет на Община Сърница        П – П
Заместващ съгласно Заповед № З-00237/24.09.2019г.

 

Съгласувал:
Айтен Туджар
ВрИД Секретар
Община Сърница

Изготвил:
Аки Кисьов
Гл.спец.ЗГЕ
Дирекция АОМР, Община Сърница

 

Приложение №1 към Заповед № З– 00265/14.10.2019г. на кмета на Община Сърница

График за сметосъбиране на територията на Община Сърница

 

Понеделник – гр.Сърница - бул. Свобода (Търговски обекти), ул. Васил Левски, ул. Дунав, ул. Одрин, ул. Лале, ул. Чатъма, ул. Европа, ул. Гарвана, ул. Кремиковци, ул. Рамски път, ул. Валтата, имотите с променено предназначение от отсрещната страна на язовир Доспат, попадащи в землището на гр.Сърница и имотите с променено предназначение от махала Крушата до местността Бардуче в землището на гр.Сърница;

Вторник – гр.Сърница - ул. Ш. Поляна, ул. Райска вода, ул. Л. Каравелов, ул. Крушовска, ул. Борова, ул. Спартак, ул. Христо Ботев, ул. Дъбраш, ул. Беслет, ул. Шабанли, ул. Калафат,  ул. Белите камъни, ул. Орфей, ул. Беглика, ул. Проф. Унген, ул. Никола Вапцаров, ул. Буков дол, ул. Боаза, ул. Салих Онбаши, ул. Еделвайс, ул. Пчела

Сряда – гр.Сърница - ул. Чаарджик, ул. Кокиче, ул. Бунарджик, ул. Вела Пеева, ул.Пирин, ул. Стадиона, ул. Дарака, ул. Доспатска, ул. Сирма Войвода, ул. Г. Бенковски, ул. Хан Крум, ул. Чепино, ул. Ранча, ул. Хан Аспарух, ул. Орлино, ул. Заводска, ул. Безименна, Околовръстна,  ул. Т. Каблешков, ул. Бреза, ул Язовирска, ул. 8-ми Март,  ул. Карагьол, Стопански двор,  ул. Родопи, ул. Рила, ул. Петелци, ул. Мир, ул. Малина, ул. Детелина, ул. Иван Вазов,  ул. Пушкин, ул. Хвойна ул. Пролет;

Четвъртък – с. Медени поляни (към него се причисляват и м.Горелци и м.Шаренци), с.Побит камък (към него се причисляват М.Селище и м.Кара тепе), имотите с променено предназначение в землищата на двете села и м.Стойчов чарк, м.Станцията, м.Комплекса, м.Студената вода, м.Караасан и всички имоти с променено предназначение в землището на гр.Сърница по посока гр.Велинград;

Петък – гр.Сърница - бул. Свобода, ул. Васил Левски /След Пазара/, ул. Раковски ,  ул. Младост, и имотите с променено предназначение от отсрещната страна на язовир Доспат, попадащи в землището на гр.Сърница

 

Утвърдил:                П–П
Халил Байрактар
За Кмет на Община Сърница
Заместващ съгласно Заповед № З-00237/24.09.2019г.

 

Изготвил:
Аки Кисьов
Гл.спец.ЗГЕ
Дирекция АОМР, Община Сърница

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация