ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗА 2019 Г.

Съгласувал:

Халил Байрактар

Зам.кмет на Община Сърница и

Председател на Общ. Консултативен съвет

по въпросите на младежта

 

Изготвил:

Джемиле Пашова

Гл.спец. ОКСД

 

I. Въведение

Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството на европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) се координира от Министерството на младежта и спорта. За постигането на нейните цели се изготвя годишен национален план за действие, чрез който се програмира и осигурява ресурсно държавната политика за младежта. 

Целите на националния стратегически документ се изпълняват от всички ресорни държавни институции в страната, чиято дейност има отражение върху живота на младите хора в страната, както и от общините в Република България, на принципа на междусекторното сътрудничество, многосекторния подход и съвместното управление с младите хора в страната.

Общинският годишен план за младежта за 2019 г., разработен от Община Сърница, е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинската и национална политика за младите хора. Планът е в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в неговото изпълнение. В тази връзка Общинска администрация ще си сътрудничи в областта на образование, трудова заетост, здравеопазване, конкурентоспособност, социално включване, равнопоставеност на половете и др.

На общинско ниво многосекторният подход се развива чрез включване на целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на младежката политика и ангажиране на организациите и институциите, работещи с млади хора.

 

II. Основни принципи за реализиране на плана:

Принципите, въз основа на които се разработва и реализира настоящият документ, са:

 • съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, европейските и международни стратегически документи - Национална стратегия за младежта (2010-2020), ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Хартата за правата на човека, Конвенцията за правата на детето на ООН, Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи и т.н.;
 • законосъобразност;
 • недискриминация, равнопоставеност, обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;
 • децентрализация;
 • многосекторен подход;
 • иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи, младежки проекти и инициативи;
 • професионализъм при управлението на услугите за младежи;
 • ефективност, прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите средства;
 • надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;
 • изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с участието на всички заинтересовани страни.

 

III. Визия

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Сърница и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми от една страна и от друга - за инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на общината.

 

IV. Целеви групи

Общинският годишен план за младежта на Община Сърница за 2019 година е насочен към младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически убеждения.

 

V. Анализ на предизвикателствата пред младежта в Община Сърница

Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите хора, налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение на годишния общински план за младежта през 2019 год. Той не може да бъде завършен документ и да отбележи напредък, ако в него не са заложени мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящият план се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, равнопоставеност

на половете, конкурентоспособност.

Общинският план за младежта обхваща 2019 година, в рамките на която ще бъдат реализирани конкретни дейности в община Сърница, свързани с участие и съдействие на младежи от общината. Успешното реализиране на предвидените дейности ще доведе до постигане на приоритетите, очертани в плана.

Планът набелязва дейности в следните посоки:

 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
 3. Насърчаване на здравословния начин на живот
 4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение
 5. Развитие на младежко доброволчество
 6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
 8. Развитие на междукултурния и международния диалог
 9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Целта е чрез осъществяване на инициативи и кампании, да се насърчи активността на младите хора в различни области на живота, да се подобри качеството на услугите, да се повиши здравната култура на младото поколение, да се създадат условия за придобиване на знания и умения за успешна личностна и професионална реализация.

 

VI. Демографска характеристика

Община Сърница се състои от три населени места – общински център – гр. Сърница и две кметства – с. Медени поляни и с. Побит камък. Населението на община Сърница по постоянен адрес по данни към 04.02.2019 г. е общо 5154 души, от който за гр. Сърница – 3708, с. Медени поляни – 746 и с. Побит камък – 700. Броят на младите хора в общината по постоянен адрес е 1138 души.

 

VII. Образование

В община Сърница функционират три училища- на територията на гр. Сърница - СУ Св. Св. Кирил и Методий,  в село Побит камък  - ОУ "Никола Вапцаров" и едно в село Медени поляни -  ОУ "Георги С. Раковски" . В град Сърница има една ДГ с филиал в село Медени поляни и две полудневни групи към училищата  в гр. Сърница и с. Побит камък. Броят на учениците през учебната  2019-2019 учебна година възлиза общо на 486, а на децата от детската градина на 108 и децата в ПГ –19. В общината  трите училища са защитени,  а СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сърница е и средищно. От началото на учебната година ДГ „Мир” – гр. Сърница е със статут Защитена.

 

VIII. Младежка заетост

Броят на регистрираните младежи до 29 години в Бюро по труда към 08.01.2019 г.  е 103 души.

 

IX. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им.

 1. Стимулиране на неформалното учене сред младите хора
 • Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви;
 • Популяризиране формите на неформалното учене;
 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора
 • Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен бизнес;
 • Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и промотиране на техните успехи;
 • Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени европейски програми;
 • Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места;
 • Организиране на младежки трудови борси, съвместно с работодатели и други заинтересовани и компетентни страни;
 • Създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на младите специалисти в държавната и общинска администрация.
 1. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
 • - Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа личностното развитие на младите хора, вкл. развитие на жизнени умения;
 • Развитие на Младежки Информационен Консултативен Център в община Сърница;
 • - Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;
 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз;
 • Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.
 1. Повишаване на гражданската активност на младите хора
 • Насърчаване и подпомагане на създаване и развитие на младежките организации;
 • Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;
 • Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво;
 • Обучение на младежки лидери.
 1. Развитие на младежкото доброволчество
 • Популяризиране и насърчаване на доброволчеството
 1. Насърчаване на здравословния начин на живот
 • Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани болести;
 • Насърчаване на физическата активност на младежите;
 • Подкрепа на спортни инициативи на младежи.
 1. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно положение
 • Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги;
 • Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 18 до 29 години в неравностойно положение и младежи в риск;
 • Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за трудова ефективност на хората с увреждания;
 • Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни източници на финансиране.
 1. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.
 • Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация;
 • Осигуряване на достъп до формално и неформално образование, информация и консултиране на младите хора в малките населени места;
 • осигуряване на възможности за икономическа активности професионална реализация.
 1. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
 • Организиране на информационни кампании;
 • Превенция престъпността и насилието в училище;
 • Мерки за борба с ранното отпадане в училище;
 • Повишаване авторитета на правоохранителните и правораздавателните органи.

 

X. Организация и координация за постигане на целите

Основните принципи за постигане на целите, посочени в Национална стратегия за младежта

2010 – 2020 г., които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящият план:

 • Реализирането на дейностите изисква съвместни усилия на всички отговорни субекти;
 • Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта;
 • При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти;
 • Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба.
 • Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

 

XI. Дейности в изпълнение на годишния план за младежта за 2019 г.

Инициативи, дейности

І.

 

УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩИНАТА

 

1.

Стимулиране на разработването и  реализирането на проекти  и програми от младежки НПО, като се осигурява партньорство на община  Сърница

2.

Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването на:

  9 майДен на Европа

12 август – Международен ден на младежта

  8 ноември – Европейски ден на младежта и др.

3.

Стимулиране и подпомагане участието на млади хора. Да се подкрепят желанията и  възможностите за участие в общински, регионални, национални, международни прояви, конкурси, фестивали и други мероприятия.

4.

Включване в инициативата „Да почистим България за един ден”. Почистване на ключови места в община Сърница.

5.

 

06 януари  2017

Седмица на отворените врати - кампания за популяризиране на местното самоуправление в община Сърница и Общински съвет Сърница.

6.

 

1 декември – Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.

Закичване с “червената лента” - символ на солидарността с ХИВ-позитивните и

болните от СПИН . Раздаване на информационни дипляни.

7.

Подпомагане на младежите от общината по подходящ начин при разработването и реализирането на проекти и програми .

8.

Популяризиране на парламентарни избори сред младите хора.

ІІ.

 

СПОРТ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

 

1.

Създаване на условия за системни спортни занимания на деца и младежи в свободното време.

2.

Организиране на спортни игри и състезания с младежи в община Сърница

3.

Организиране на младежки увеселения.

4.

Организиране на спортни мероприятия за отбелязване на 17 май – Ден на българския спорт

 

XII. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта за 2019г.

Годишният общински план за младежта 2019 г. е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация и народно читалище „Просвета 1947 г.” на територията на Община Сърница. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции, ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се предоставя в Областна администрация Пазарджик.

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината, при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.

 

XIII.Осигуряване на информация и публичност на плана              

Настоящият Oбщински годишен план за младежта на община Сърница за 2019 г., ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Сърница.

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 10, 2019

  Заседание 11.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 23, 2019

  Заседание 30.05.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация