ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗА 2018 г.

I. ОСНОВАНИЕ

            Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 г. се разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет с мнозинство от общия брой на съветниците.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата в населените места на територията на община Сърница при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет Сърница.

III. ЦЕЛИ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите и ливадите общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда и поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

1. Кметътна Община Сърница

 • ръководи и контролира изпълненията на мероприятията постопанисване и управление на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ;
 • назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в определените срокове от ЗСПЗЗ.
 • Упълномощава длъжностно лице – заместник кмета по стопанска и инвестиционна политика за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
 • изисква от кметовете на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;
 • управлява изразходването на средствата от наемите от мерите и пасищата за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване

2. Чрез Главен специалист „Общинска собственост”

 • ежегодно изисква справка за мерите и пасищата от общинския поземлен фонд /ОПФ/ от Общинска служба „Земеделие”
 • отговаря за актуализацията на плана и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на община Сърница;
 • съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана;
 • води регистър на сключените договори и следи техните срокове;
 • подготвя договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади в това число: сключване, изменение и прекратяване на договорите;
 • организира контрола по изпълнението им, и ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ;
 • събира информация и изготвя Списък с размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване по смисъла на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ;

3. Кмет на населеното място:

 • създава и ръководи работна група, която има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,от земеделските стопани или техни сдружения;
 • организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
 • районират пасищата и водопоите в зависимост от епизодичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;
 • предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци
 • предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 • предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
 • определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места

V. СПРАВКА С РАЗМЕРА НА ЛИВАДИТЕ, ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Приложение 1

Общинска служба "Земеделие" гр. Сърницаизготвя ежегодно справка с размера на мерите и пасищата на територията на Община Сърница по населени места, съгласно Приложение №1.

            На територията на общината има 2 706.31 дка ливади, пасища и мери. Работната група, която задължително се изгражда във всяко населено място, има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани и е в състав: Кметове на населените места, Гл. спец. ОС,ветеринарен лекар /обслужващ ветеринарния участък/, стопаните, отглеждащи пасищни животни и/или представител на техните сдружения.

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИВАДИТЕ, ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА – Приложение № 2

 

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Сърница включват:

 • перспективен експлоатационен план за паша;
 • правила за определяне начина на разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване;
 • правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ при спазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Системата за кръстосано съответствие, приета със Заповед №РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на Земеделието и Горите частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
 • ветеринарна профилактика;
 • построяване на навеси;
 • охрана;
 • мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоероззионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 • договори за наем и аренда на мерите и пасищата, съгласно чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ;

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

 

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

 • Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние
 • Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или ползвателите на пасищата, мерите и пасищата могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:

 • ОД ”Земеделие”, ОС „Земеделие” Сърница, - представят в срок до 31.08.на текущата година списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища, броя на наличните пасищни животни по населени места съгласно изискванията на чл.98, ал.2 и ал.3 и чл.99 от ППЗСПЗЗ.

За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и правилата на Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и действащото законодателство на Република България.

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

Изготвил:

Гл. спец. ,,ТСУ”Халил Туджар

Приложение №1

Приложение №2

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • February 21, 2019

  Заседание 27.02.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 14, 2019

  Заседание 17.01.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация