Годишен план

за действие и развитие на социалните услуги

за 2020 г. на

Община Сърница

 

 logo sarnitsa new

 

СЪГЛАСУВАНО С:

Дияна Кехайова

Директор на

Д”СП” – Велинград

 

Халил Байрактар

Председател на

Обществен съвет за СП-Сърница

 

I. Въведение          

Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Сърница е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Сърница с Решение №35/28.04.2016г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сърница 2016-2020г.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Ключовите приоритетни направления в Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Сърница са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината и в контекста на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сърница 2016-2020г.

Община Сърница активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите групи.

Приоритети на социалната политика на Община Сърница са:

 • развитие на социалните услуги в общността;
 • подобряване на условията на живот и повишаване на качеството на предоставените услуги в общността за деца и възрастни;
 • създаване на условия за социално включване на деца и възрасни с увреждания.

Във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане  и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение №4/21.01.2016г. на Общински съвет Сърница, взето с Протокол № 1 е утвърден състава на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ към Община Сърница.

ІI. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината

1. Социална услуга „Личен асистент” в изпълнение на ПМС 344 от 21.12.2018г. на МСІI. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината

Реализирането на социалната услуга стартира през януари 2019 след сключено споразумение за партньорство между Община Сърница и Агенция за социално подпомагане . Услугата се извършва от 62 лични асистента, които са предимно безработни. Срокът на изпълнение е до 31 август 2019 година.

ІII. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, територията на общината за 2020г.

В периода до края на 2020 година Община Сърница предвижда кандидатстване и евентуално реализиране на проект „Патронажна грижа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В проекта се предвижда да се предостави помощ на деца и хора с увреждания и деца и хора в неравностойно положение , които ще получат социална и  медицинска помощ.

IV. Източници на финансиране на социалните услуги:

За осъществяването на планираните  социални услуги община Сърница ще разчита на финансиране  от:

 • Общински бюджет;
 • Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
 • Други източници.
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Други европейски програми;

В 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане, планът се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

търсене

Заседания

 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 24, 2020

  Заседание 30.01.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация