НАРЕДБА

ЗА

РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА.

Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Сърница. Наредбата не се отнася за кучета на МВР и други организации на бюджетна издръжка, използващи кучета със специално предназначение.

Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска и административно- наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

Чл. 3. Собствениците на кучетата носят гражданска и административно- наказателна отговорност при проява на нехуманно отношение и жестокост към животните си.

РАЗДЕЛ II

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТАТА

Чл. 4. (1) Собствениците на кучета са задължени:

 1. Да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3-месечна възраст, а за всяко ново придобито куче, в срок  до 1 един  месец след издаване на ветеринарно-медицинския паспорт на кучето, представя паспорта в Общинска администрация - Сърница, за вписване в Регистър.
 2. 3аплащат "Такса за притежаване на куче" регламентирана в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.
 3. Да заплатят издаването на идентификационен медальон и издаване на удостоверение по образец.

(2) 3аплаща се самостойността на идентификационен медальон, който заплащат и собственици на кучета, които попадат в категориите, които са освободени от таксата за притежаване на куче, съгласно чл. 175, ал. (2) от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 87 от 01.11.2005 год. в сила от 02.05.2006 год.)

(3) При изгубване на издаден вече идентификационен медальон, собственикът закупува нов и обстоятелството се отразява в Забележка в издаденото му от Общинска администрация - Сърница удостоверение по образец.

(4) При неспазване на условията по ал. (1) за регистрацията на домашно куче,

 собственикът му заплаща глоба в размер на 20,00 лв. и сумата, дължима за пропуснатите (нерегистрираните) месеци.

Чл. 5. От заплащане на "Такса за притежаване на куче" се освобождават всички собственици на :

 1. кучетата на инвалидите (кучета-водачи), но за не повече от едно куче на човек;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект - (чл. 175, ал. (2) от ЗВМД).
 7. Не се заплаща такса за първата година от регистрацията, за куче с поставен микрочип.

Чл. 6. За регистриране и отглеждане на повече от едно куче на един жилищен адрес е необходимо собственикът/собствениците на кучетата да представи декларация за съгласие от собствениците на съседните имоти:

 1. За сгради в режим на етажна собственост - да се представи решение на Общото събрание, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост и Правилника за вътрешния ред на етажната собственост.
 2. За жилищни кооперации, където няма общо събрание - да се представи декларация с подписи от над 50% от жилищните адреси. От един жилищен адрес е валиден подписа само на един от живущите;
 3. За еднофамилни къщи - да се представи декларация, подписана от представители на живущите в съседните имоти, на имота, в който ще се отглеждат кучетата.
 4. При неспазване на условията по ал. (1), ал. (2) и ал. (3) на собственика се налага глоба в размер на 50,00 лв.

Чл. 7. За куче, което е регистрирано в общинска администрация Сърница, и се налага преместването му на друг адрес в същото кметство или на нов адрес в друго кметство, собственикът извършва новата административна регистрация, без да заплаща отново такса, като само му се издава ново удостоверение и в забележка се отразяват обстоятелствата. 

Чл. 8. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на "Такса за притежаване на куче", се наказва с глоба от 20.00 лв.

Чл. 9. Регистрацията на кучета в Община Сърница е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация.

Чл. 10. Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред, определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда от задължителна имунопрофилактика и дехелминтизация, чипиране и по желание на собственика кастрация .

Чл. 11. (1) Административната регистрация за кучетата, отглеждани на територията на Община Сърница се извършва от оправомощени служители на Общинска администрация след представяне на документ за ветеринарномедицинска регистрация. (Ветеринарномедицински паспорт със отбелязани ваксинации, обезпаразитявания и евентуална кастрация (стерилизация) заверен от ветеринарен лекар с подпис и печат).

(2) На базата на представените документи се извършва вписване в специален регистър за кучета, който съдържа следните данни:

1. Име на страната на произход на кучето;

2. Трите имена и постоянен адрес на собственика на кучето;

3. Данни за кучето според представените документи - име, пол, дата и място (адрес) на раждане, възраст, цвят, порода, отличителни белези;

4. Цел на използване на кучето;

5. Номер на микрочипа, датата на неговото поставяне и данни на ветеринарния лекар, който го е поставил;

6. Извършени ветеринарномедицински манипулации;

7. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена такава) и от кой ветеринарен лекар е извършена;

(3) Въз основа на извършената регистрация се издават:

1. Удостоверение по образец.

2. Идентификационен медальон с регистрационния номер на кучето, който се прикрепва върху нашийника му и се носи постоянно от него.

(4) Регистрацията на кучето е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или промяна на адреса се извършва актуализация в регистъра на Община Сърница.

(5) За извършената административна регистрация собственикът на кучето заплаща такса определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

(6) Забранява се преотстъпването на идентификационния медальон и удостоверението по образец на друго куче.

(7) Ако бъде загубен или унищожен идентификационния медальон или удостоверението по образец се издава ново срещу такса определена в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

(8) На собственика отказал да регистрира кучето си в определения от действащата Наредба срок, се прави предписание - в седемдневен срок кучето да бъде регистрирано и с платени такси.

(9) При нарушение на предходните алинеи и неизпълнение на издадено предписание, на собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

Чл. 12. Срещу платена регистрация Общинска администрация - Сърница издава документ (приходна квитанция или фактура) при регистрацията на кучето.

РАЗДЕЛ III

СТОПАНИСВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И ГРИЖА ЗА КУЧЕТАТА

Чл. 13. Собствениците на животни-компаньони (кучета) ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните съгласно Закона за защита на животните (обн. в ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.) и  Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 87 от 01.11.2005 год. в сила от 02.05.2006 год.).

Чл. 14. Собствениците на домашни кучета са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани и:

(1) да се грижат за животните и да не ги изоставят;

(2) да осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му:

1. място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;

2. необходимото пространство и свобода на движение;

3. достатъчно количество храна и вода;

4. свободен достъп до местата за хранене и поене;

5. подходящ микроклимат;

6. редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване;

7. подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните;

(3) да опазват здравето им;

(4) да ги предпазват от болка, страх и страдания;

(5) да ги отглеждат съобразно физиологичните им нужди и санитарно- хигиенните изисквания;

(6) да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните съгласно чл. 150, ал. 1, т. 3 от ЗВМД;

(7) да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места (изключение се прави само за кучетата водачи на незрящи и инвалиди);

(8) да осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване;

(9) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

Чл. 15. (1). Не могат да се отглеждат кучета в жилищна сграда в режим наетажна собственост, на площ по-малка от:

1) за малки породи до 10 кг - 6 кв.м.;

2) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв.м.;

3) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв.м.

(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, която ги защитава от неблагоприятни атмосферни условия.

(4) На кучетата, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

(5) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 20,00 лв.

Чл. 16. (1)Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер - и с намордник.

(2)При нарушение на ал. 1 , собственикът на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв.

Чл. 17. Забранява се разхождането на кучета на места, обозначени от Община Сърница със забранителни знаци. При нарушение собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00лв

Чл. 18. Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрация (идентификационен медальон) и непридружено от собственика, се счита за безстопанствено.

Чл. 19. Собствениците на кучета осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Чл. 20. Собствениците на кучета са длъжни да предотвратят всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

(1) При нарушение, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 40,00 лв.

Чл. 21. Стопаните на агресивни кучета са длъжни:

(1) Да не ги оставят свободно движещи се в дворовете и входовете на жилищните блокове и къщи с цел недопускането им до необезопасени огради и входни врати на не по-малко от 2 метра;

(2) При разходка да бъдат с поставен намордник;

(3) Да поставят обозначителна табела с текст "ЗЛО КУЧЕ" на входната врата на имота или жилището си, от която да е видно, че там се отглежда куче с особено поведение.

(4) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв.

Чл. 22. Забранява се допускането на кучета до необезопасени огради и входни врати. При нарушение се налага глоба от 30,00 лв.

Чл. 23. Забранява се свободното движение на кучета във входовете на жилищните сгради и в дворове с общи части, с цел животните да не създават опасност за хора или други животни. При неспазване на тази разпоредба на собственика се налага глоба в размер на 50,00 лв.

Чл. 24. Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост, като всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост.

(1) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

Чл. 25. Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и удостоверението за административна регистрация. Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от Общинска администрация – Сърница  и други длъжностни лица, оторизирани от кмета на Община Сърница.

(1) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 20,00 лв.

Чл. 26. Скитащи кучета, страдащи от остри заразни болести, или чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните, по констатация на лицензирани ветеринарни специалисти, се подлагат на евтаназия, съгласно разпоредбите на чл.51 от Закона за защита на животните (обн. в ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.).

Чл. 27. Собственици на кучета, страдащи от остри заразни болести или чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните, по констатация на лицензирани ветеринарни специалисти, се задължават да ги предадат за евтаназия (безболезнено умъртвяване).

 

(1) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 40,00 лв.

 

Чл. 28. Собствениците на умрели кучета се задължават да ги загробват на определени от Община Сърница места.

(1) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

Чл. 30. Забранява се:

1. Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради (с изключение на кучета на незрящи хора и инвалиди);

2. Превозването на кучета с обществен транспорт (с изключение на кучета на незрящи хора и инвалиди);

3. Преминаването, престоя и разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки, както и върху тревните площи на обособените градски градинки и паркове.

4. Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.

5. Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора.

6. Отглеждането на кучета в около жилищните пространства, както и на стълбищните площадки и други места, противоречащи на Правилника за вътрешния ред на етажната собствености на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.

7. Забранява се отглеждането на животни кучета-компаньони в жилищни сгради и във вътрешно дворните пространства с търговска цел - продажба, пансионът и други, от физически и юридически лица, които не са регистрирали в ОДБХ- Пазарджик дейността си.

(1) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

Чл.31 Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на населеното място, в собствения си двор (но не в общ двор на жилищна кооперация, където дворната площ е с общо ползване) и в местата, определени за това и обозначени с табели.

 

(1) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

 

Чл. 32. Собственикът на куче, за което е потвърдено, че е ухапало човек, заплаща на пострадалия всички медицински разходи породени от ухапването, както и разходите и поема административна и имуществена отговорност съгласно законодателството на Република България.

 

Чл. 33. Кучета, за които се установи, че са с агресивно поведение, опасно болни и представляват реална опасност за физическото и психическо здраве на населението на общината се подлагат на ефтаназия, съгласно разпоредбите на чл. 179, ал. 3 т. 1, 2 и 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и в присъствието на трето лице (експерт от Общинска администрация - Сърница).

РАЗДЕЛ IV

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КУЧЕТАТА

Чл. 34. (1) Забранява се проявата на жестокост към кучетата.
(2) За проява на жестокост към кучетата се счита:

1. Ловенето и избиването на кучета, (освен в случаите и по начина, регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност), както и измъчването им по какъвто и да било начин;
2. Отглеждане, използване и умъртвяване на кучета за добиване на кожи месо, за производство на храна;
3. Изоставяне на кучетата;
4. Увеличаване агресивността на кучетата, чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
5. Използване на строги и електрически нашийници, химически дразнещи и увреждащи субстанции, технически уреди или приспособления, чрез които се причинява силен страх, болка и страдание на кучетата;
6. Излагането на кучета в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения;
7. Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено на насилие към кучетата;
8. Ловенето на кучета с капани и други пособия, както и отглеждането и развъждането на животни-компаньони, с цел добиването на кожи и месо от тях;
9. Всяка действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на кучето, или трайно увреждане на здравето му или стрес;
10. Нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на кучетата, когато това води до вредни последици за здравето им;
11. Ограничаването на свободното движение на кучетата, както и излагането им на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;

(3) При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.

Чл. 35. За жестокост към кучетата не се смятат действията, които се извършват при:

 1. ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните и хората;
 2. прилагане на дресировъчни методи, които имат за цел придобиването и/или развиването на ловни, охранителни, следотърсачески или водачески качества у кучетата;
 3. поставяне на “спъвачки” на овчарски или скитащи кучета с цел ограничаване на възможностите им да преследват дивеча.

Чл. 36. Министърът на земеделието и храните, министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната определят с наредба правилата за обучение на кучета.

Чл. 37. (1) Забранява се проявата на особена жестокост към кучетата.

(2) За особена жестокост към кучетата се смятат:

1. Умишленото причиняване на смърт на кучетата;

2. Умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на кучетата;

3. Организирането на боеве с кучета;

4. Стрелбата по безстопанствени кучета, домашни кучета или кучета в плен.

(З)      При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв.

Чл. 38. Не се смята за особена жестокост към кучетата деянията по чл. 37. ал. (2), т. 1 от настоящата наредба, когато се извършват съгласно разпоредбите на чл. 160. ал. (1) и ал. (2), т. 1 и 2 и чл. 179, ал. (3) от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

РАЗДЕЛ V
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА И ГРИЖАТА ЗА ТЯХ

Чл. 39. Общинският съвет-Сърница изготвя и приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й.

Чл. 40. Кмета на Община Сърница организира изпълнението на приетата програма и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред директора на ОДБХ.

Чл. 41. (1) Залавянето на безстопанствените кучета на територията на Община Сърница се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Екипите за залавяне на безстопанствени кучета се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(3) При залавянето на безстопанствено куче му се поставя ушна марка с идентификационен номер.

(4) Безстопанствените кучета, които са заловени се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс и им се поставя ушна марка.

РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 42 (1) Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация - Сърница, определени със заповед на Кмета на общината, кметовете и кметските наместници по населени места, ветеринарномедицински органи и служителите на ПУ Сърница.

За извършените проверки длъжностните лица съставят констативни протоколи.

Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяванена административни нарушения, съставени от тези длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Въз основа на съставен актове за установяване на административни нарушение Кмета на Община Сърница или упълномощен от него заместник - кмет издава наказателно постановление.

1. За нарушения на тази наредба, извън изрично уредените в предходните членове случаи, за които са предвидени наказания, на виновните лица се налагат следните наказания:

2. При неподаване на декларация и установяване на всяко нерегистрирано куче на собственика или на лицето, под чиито надзор се намира кучето се налага глоба от 20,00 лв., като се предупреждава с предписание да извърши регистрация на кучето в едноседмичен срок от връчване на предписанието.

3. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика или на лицето под чиито надзор се намира кучето се налага глоба в размер на 50,00 лв. за всяко куче.

4. При ухапване или нараняване на хора на собственика на кучето се налага глоба в размер на 50,00 лв.

5. За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, длъжностните лица могат да налагат на местонарушението глоби в размер до 20 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на длъжностното лице и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от длъжностното лице и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.

Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административни нарушения.

6. Лица, заловени да пускат на територията на Община Сърница безстопанствени кучета, глобата е от 500 до 1500лв.

7. За нарушение на Наредбата на еднолични търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 100 до 500 лева.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. Кучетата се класифицират като:

а) Регистрирани - собственост на юридически или физически лица, записани в регистрите на Община Сърница.

б) Нерегистрирани - собственост на обитателите на жилището, в което домуват, но без регистрация.

в) Безстопанствени - родени като такива или изоставени от собствениците, които не обитават дом, ферма или специално определено място за тях.

г) Загубени - регистрирани свободно движещи се извън мястото на домуване без знанието на собственика.

2. Кастрация - отстраняване на яйчниците и матката при женски животни и тестисите на мъжките.

3. Блокиране на раждаемостта - е спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета.

4. Болка и страдание - е причиняване на смущения в здравето (физическо, нервно мозъчно и социално) на кучетата. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервно мозъчен дискомфорт в момента на използване на кучето или в последствие (например след инжектиране на карциногени) или с трайни вредни последствия за здравето му.

5. Добра практика при отглеждане на кучетата — е система от общи хигиенни и технологични правила за опазване здравето на кучетата и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на оптимални условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични и поведенчески нужди, и ограничаване до приемлив минимум на риска от причиняване на излишна болка и страдание.

6. Кучета-компаньони - са кучета, които се отглеждат в домакинството или от интерес към кучето.

7. Овладяване на популацията - е научно-обосновано регулиране на популацията на безстопанствените кучета, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.

8. Приют за кучета - е общински обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствените кучета ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

9. Цел развъждане -е размножаването на кучето поне веднъж годишно.

10. Строгнашийник - е нашийник с метални звена и защита на ларинкса с косо извити навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3,5 мм.

11. Системно нарушение - е извършване на две или повече нарушения в продължение на едногодишен период.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 178 от Закона за ветеринарно.медицинската дейност и чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните (обн.в ДВ, бр.13 от 08.02.2008 год.) и е приета с Решение №50/28.04.2016г., Протокол №4/28.04.2016г. на Общински съвет - Сърница.

 § 2. Наредбата влиза в сила  в деня на приемането й на сесия на Общински съвет – Сърница.

§ 3. Наредбата важи за всички населени места в общината.

§ 4. При промяна на нормативните актове наредбата се актуализира с решение на Общинския съвет Сърница.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Сърница.

§ 6. Разпоредбите на тази наредба се прилагат,  доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока степен.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                             

                                                                                                /С. Османджиков/

търсене

Заседания

 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 24, 2020

  Заседание 30.01.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация