Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик за отмяна на чл.21, чл.23, ал.2, чл.25, ал.2, чл. 26, чл.27, ал.1, т.2, т.4 и т.5, чл.28, ал.2 в частта "актуално състояние на съдебната регистрация", чл.30, чл.31, чл.32, чл.33

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община Сърница.Наредбата не се прилага за:

 1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
 2. горските пътища;
 3. частните пътища, неотворени за обществено ползване;

Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища, частните пътища или с улиците в населените места.

Чл. 3. (1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

 1. Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.

Чл. 4. Пътищата имат следните основни елементи:

 1. сервитут (обхват);
 2. пътни съоръжения;
 3. пътни принадлежности.

Чл. 5. (1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба № 1 от 26.05.2000 г. на МРРБ за проектиране на пътища.

(2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговия клас, или на неговите функции и значение в транспортната система.

ГЛАВА ВТОРА

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I
Собственост

Чл. 6 (1) Общинска собственост са местните пътища на територията на Община Сърница, които осигуряват маршрути от общински интерес.

(2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

 1. свързват населените места в Община Сърница помежду им или с общинския център;
 2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
 3. осигуряват транспортни връзки с местности;
 4. културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
 5. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа;

Чл. 7. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

 1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища - публична собственост на държавата или на общината - по предложение на кмета на Община Сърница или на Агенция "Пътна инфраструктура";
 2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища - по силата на взаимна договореност между Община Сърница и съответните физически или юридически лица;
 3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;
 4. при изграждане от Община Сърница на нови общински пътища.

Чл. 8. (1) Собствеността на Община Сърница се разпростира върху всички основни елементи на пътищата - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

(2) Общинските пътища са публична общинска собственост.

Чл. 9. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

 1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост, съответно - за публична общинска собственост;
 2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
 3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на Общински съвет Сърница за промяна на публичната собственост на пътя в частна;

Чл. 10. (1) Промяната на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта.

(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта от:

 1. Изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" след съгласуване с кмета на Община Сърница - за промяна в публична държавна собственост на пътища, публична общинска собственост;
 2. Кмета на Община Сърница след съгласуване с Агенция "Пътна инфраструктура" - за промяна в публична общинска собственост на пътища,публична държавна собственост или на пътища,частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни.

(3)Преписката по ал.2 съдържа:

 1. решение на Общински съвет Сърница за промяна на публичната собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общината или обратно;
 2. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на собствеността на пътя;
 3. съгласувателни писма и писмено съгласие на заинтересуваните страни;
 4. проект на доклад на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на транспорта до Министерски съвет.

Раздел II

Обществено ползване на пътищата. Концесии

Чл. 11. (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове към тях.

(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на Общински съвет Сърница и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

(3) В договора по ал.2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

(4) Договора по ал.2 се сключва от Кмета на общината .

Чл. 12. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал. 1 по искане на трети лица се издават от Кмета на Община Сърница след съгласуване със сектор"Пътна полиция" при ОД на МВР-Пазарджик.

(3) Когато с разрешенията по ал. 2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

Чл. 13. (1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера, се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.

(3)Концесионната територия обхваща обектите по ал. 2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.

Раздел III

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

Чл. 14. (1) Недвижими имоти - собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища, се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), респективно на Закона за горите (ЗГ) и Правилника за приложение на Закона за горите (ППЗГ).

(3) Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно – на ЗГ и ППЗГ.

Чл. 15. (1) Земи извън границите на урбанизираните територии - собственост на държавата,общината, на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 16. (1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по чл. 15.

(2) Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на Кмета на общината, като на собствениците се дължи обезщетение .

ГЛАВА ТРЕТА

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Раздел I

Общи положения

Чл. 17. (1) Специалното ползване на общинските пътища се извършва по реда на Наредбата за специално ползване на пътищата и на тази Наредба.

(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават по искане на заинтересуваното лице при условията и по реда на Чл. 26 от Закона за пътищата и тази Наредба.

(3) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на Община Сърница.

(4) При промяна на заинтересуваното лице, разрешението за специално ползване се преиздава.

(5) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътища.

(6) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от Общински съвет - Сърница.

Чл. 18. (1) Кметът на Общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

 1. не са налице условията по чл. 26, ал. 7 от Закона за пътищата;
 2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
 3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
 4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) Отказите по ал. 1 се мотивират писмено.

Чл. 19. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат принеспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне наповреди и щети на пътищата, както и не плащане на таксите по чл. 18, ал. 6.

           (2) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите, направени от  община Сърница за това.

           

Раздел II

Изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

Чл. 20. (1) Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

Чл. 21. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
 4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:

а)  схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

б)   напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.

 

Чл. 22. (1) Разрешението по чл. 18 от Закона за пътищата се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл. 18, ал. 1;
 2. са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на нормите за проектиране към нея;
 3. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;
 4. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл. 14 от Закона за движение по пътищата;
 5. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

Чл. 23. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него.

(2) Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл. 177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата за специално ползване, определена от Общинския съвет.

Чл. 24. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.

Раздел III

Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони

Чл. 25. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

(2) Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година.

Чл. 26. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик Към искането за специално ползване по чл. 25 заинтересуваното лице прилага: удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация ;

 1. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 2. технически или работен проект за конкретното съоръжение;

Чл. 27. (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл. 18, ал. 1;
 2. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик рекламното съоръжение отстои на не по-малко от 500 м от пътни възли и кръстовища за общинските пътища;
 3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
 4. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка;
 5. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 200 м.

(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

 1. в зони с ограничена видимост;
 2. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
 3. изградени като преместващи конструкции над общинските пътища;
 4. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи.

Чл. 28. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение.

(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик актуално състояние на съдебната регистрация и констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение.

(3) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл. 57, ал. 4 от Закона за пътищата .

(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

Чл. 29. (1) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение.

(2) Разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса.

Раздел IV

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

Чл. 30. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

Чл. 31. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се изисква при:

 1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя;
 2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
 3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения

Чл. 32. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик Към искането по чл.30 заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация ;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя;
 4. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението

Чл. 33. Отменен с Решение №503/27.10.2017г. на Административен съд Пазарджик (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават безопасността на движението.

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.

(3) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

(4) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на техническата служба  на Община Сърница се заплаща съответната такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.

Раздел V

Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Чл. 34. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от кмета на Община Сърница.

Чл. 35. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

 1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
 2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
 3. извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

            Чл. 36. Към искането по чл. 34, заинтересуваното лице прилага:

 1. проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от сектор  "Пътна полиция " към ОД на МВР-Пазарджик;
 2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;
 3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.37.(1) Общинските пътища на Община Сърница се управляват от Кмета на общината, а частните пътища - от собствениците им.

(2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Агенция "Пътна инфраструктура" проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републикански пътища.

Чл. 38. Кметът на Община Сърница :

 1. контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа.

2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.

3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.

4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.

5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.

6. упълномощава длъжностни лица в администрацията на общината и кметове на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията по тази наредба., като издава наказателни постановления.

Чл.39.(1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2) В обхвата на пътя се забранява:

 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
 2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
 3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
 4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
 5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
 6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
 7. пашата на добитък.

Чл.40.(1)За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

1. в обхвата на пътя:

а)   засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;

б)   косенето на трева и брането на плодове;

в)   поставянето на пътни знаци;

г)   поставянето на възпоменателни плочи и знаци;

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а)   изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;

б)   добиването на кариерни и други материали;

в)   изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.

(2) За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:

1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а)   движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б)   изграждането на рекламни съоръжения;

в)   експлоатацията на рекламни съоръжения;

г)   изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

д)   експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

е)    временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя;

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а)   изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;

б)   експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.

(3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I

Общи положения

Чл.41. Общинската администрация на Община Сърница планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.

Чл.42. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.

Чл.43. Агенция "Пътна инфраструктура" и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с Закона за пътищата и правилника за неговото прилагане.

Чл.44. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината .

Чл.45. Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на пътищата се извършват при спазване на техническите норми и правила, определени с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Раздел II

Съгласуване на проекти

Чл. 46. (1) На задължително съгласуване подлежат:

1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;

2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а)   общински с републиканските пътища;

б)   частни пътища с общинските пътища;

в)   прилежащи територии с общинските пътища;

3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища;

(2) Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи проектите съгласно Закона за устройство на територията и Закона за пътищата.

         Чл.47.(1) При съгласуването Кметът на общината или главният архитект могат да поставят допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.
(2) Кметът или главният архитект на общината могат да откажат съгласуването на проектите по ал.1 в следните случаи:
1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използване за дейности от обществен характер;
2. при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;
3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

Раздел III

Зимно поддържане

Чл.48. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл.49. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:

 1. снегозащита на пътищата;
 2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
 3. снегочистене;
 4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
 5. организиране на работа при влошени метеорологични условия;

Чл.50. Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища се извършва при условия и ред определени със закон или подзаконов нормативен

Чл.51. (1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл.16, ал.1.

(2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

Раздел IV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

Чл.52. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в Община Сърница се осъществяват от общинската администрация.

Чл.53. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

 1. списък на пътните отсечки и дължината им;
 2. вид основа;
 3. ширина на пътните платна;
 4. вид на покритието (конструкцията);
 5. банкети, канавки;
 6. водоотводни съоръжения;
 7. участъци с концентрация на ПТП
 8. други данни.

Чл. 54. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване, като те се разделят на участъци, които се оценяват по петобалната система по следните показатели:

 1. конструктивни нарушения;
 2. удобство при пътуване;
 3. отводняване;

Чл. 55. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

 1. връзка с други селища;
 2. население на селищата, които обслужва;
 3. интензивност на движението;
 4. осигурено допълнително финансиране;
 5. период от време от последен ремонт;

(2) След определянето на приоритетните за ремонт участъци се изготвя поименен списък за включване в годишната инвестиционна програма на Община Сърница .

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

Чл. 56. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като част от Общинския план за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл. 57. (1) Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел IV.

(2) Критериите по чл. 55, ал. 1 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

Чл. 58. (1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

Чл. 59. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.

Чл. 60. След приемането на Програмата Кметът на община Сърница организира процедури за избор на изпълнител на обектите, съобразно със Закона за обществени поръчки, за които е осигурено финансиране.

Раздел VI
Финансиране

Чл.61. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища в Община Сърница се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от финансови институции.

(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година .

Чл. 62. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се представят от Кмета на Община Сърница за разглеждане и одобрение от Общински съвет Сърница със бюджета на общината.

ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.63. За нарушения на тази Наредба се налагат административни наказания, както следва:

1. За нарушение по чл. 39 от Наредбата се налагат глоби на физическите лица от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е от 500 лв. до 1000 лв.

2. За нарушение по чл. 39 от Наредбата, се налага имуществена санкция на еднолични търговци и юридически лица от 1000 лв. до 5000 лв. а при повторно нарушение имуществената санкция е от 2000 лв. до 7000 лв.

3. За нарушение по чл. 40 от Наредбата, се налагат глоби на физическите лица от 1000 лв. до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 2000 лв. до 7000 лв.

4. За нарушение по чл. 40 от Наредбата, се налага имуществена санкция на еднолични търговци и юридически лица от 3000 лв. до 8000 лв. а при повторно нарушение имуществената санкция е от 4000 до 12 000 лв.

5. За нарушения по Наредбата извън тези по т.1. – т. 4, на физически лица се налага глоба от 200 лв.  до  500 лв., а на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 1000 лв до 2000 лв. При повторно нарушение размерът на наложената глоба за физически лица е от 500 до 1000 лв, а размерът на наложената имуществена санкция за еднолични търговци и юридическите лица е от 2000 до 4000 лв.

Чл.64.(1)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на общината и от кметовете на населени места на територията на общината- за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика - за частните пътища.

(3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от Кмета на Община Сърница или упълномощено от него длъжностно лице .

(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.

                         

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на Наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в шест месечен срок от тази дата да направят искане до Кмета на Община Сърница за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§2. Указания по прилагане на Наредбата се дават от Кмета на общината .

§3. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите наЗаконаза пътищата и под законовите актове по неговото прилагане.

§4. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 23 от Закона за пътищата.

§5. Контролът по изпълнение на Наредбата се осъществява от Кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица .

     §6. При промяна на действащото законодателство, следва да се извърши своевременно съответната промяна в Наредбата. 

§7. Наредбата е приета с Решение №81 от 30.06.2016г. с Протокол №9 на Общински съвет – Сърница и се публикува на сайта на общината www.sarnitsa.bg.

§8. Наредбата влиза в сила след влизане в сила на Решението на Общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                

                                                                                                            /С. Османджиков /

 

търсене

Заседания

 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 24, 2020

  Заседание 30.01.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация