НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се определят условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата на територията на Община Сърница, които осигуряват задължителното предучилищно образование.

Чл.2. Постъпването на децата в новосформиращите се групи в целодневните общински детски градини се осъществява по желание на родителите или настойниците на децата.

Чл.3. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл.4. Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията на държавния образователен стандарт, определен с Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Глава втора

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5. Децата постъпват в детските градини и училищата в Община Сърница не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст и се приемат целогодишно при наличието на свободни места.

Чл.6. Кандидатстването става чрез подаване на писмени заявления по образец.

Чл.7. Писмените заявления се подават от единия родител или настойник или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, който представя в детската градина следните документи:

7.1. заявление по образец (еднотипен формуляр за всички), включващо:

а) трите имена и ЕГН на заявителя, както и негови: адрес, телефон и електронна поща (ако има) за връзка;

б) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на родителите или настойниците, или настоящ адрес, ако постоянният не е в Община Сърница, както и техни телефони и електронни пощи (ако имат такива) за връзка;

в) трите имена и ЕГН на детето;

г) изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник.

7.2. копие от акт за раждане на детето, като се представя и оригинал за сверяване верността на копието, след което оригиналът се връща на заявителя;

7.3. заверено от заявителя копие на лична карта на родителя или настойника за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес, в случай че постоянният адрес не е на територията на Община Сърница;

7.4. заверено от заявителя копие на акт за смърт на единия родител, в случай че е починал;

7.5. заверено от заявителя копие на акта за назначаване на настойника;

Чл.8. Писмените заявления за прием на деца в общинските детски градини се подават през цялата календарна година.

Чл.9. Постъпване на деца в общинските детски градини се осъществява целогодишно. Преместване на деца от една в друга детска градина може да се осъществява през цялата учебна година при наличието на свободни места.

Чл.10. Приемът на документи се извършва от директора на детското заведение или от определено със заповед от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.

Глава трета

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ

Чл.11. В общинските детски градини с предимство се приемат деца при следните условия:

а) деца, чиито родители или настойници са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детското заведение – удостоверява се с лична карта или с удостоверение за настоящ адрес, съгласно чл. 7;

б) деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;

в) деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;

г) деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71 % - удостоверява се с решение на ТЕЛК;

д) деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 г., като децата в ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци и деца – тризнаци – удостоверява се с актове за раждане и служебна бележка от училището за текущата учебна година;

е) деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с акт за смърт на техен родител или родители;

ж) второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение – справката се прави по служебен път;

з) деца на родители – студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ;

и) дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално подпомагане“ – гр. Велинград, ИРМ Сърница;

к) деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.

Чл.12. Предимството по чл.11 трябва да е налице към датата на записване на заявлението на детето в детското заведение.

Чл.13. Деца, които не ползват предимства по чл.11, се приемат по реда на входящия номер.

Глава четвърта

ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ

Раздел І

ЗАПИСВАНЕ

 

Чл.14. Списъците с приетите деца в общинските детски градини се обявяват на 10 юни на видно място във всяка детска градина.

Чл.15. От 10 юни до 20 юни се извършва записване на новоприетите деца в съответната детска градина. Незаписаните в този срок деца автоматично отпадат от приетите и губят входящия номер, с който са участвали в класирането.

Чл.16. До 30 юни на видно място в общинските детски градини се изнасят списъци с незаетите места, ако има такива.

Чл.17. При записване и постъпване на детето в детската градина родителите или настойниците представят:

17.1. копие на акта за раждане на детето;

17.2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

17.3. еднократен отрицателен резултат от изследване за потегенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;

17.4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

17.5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

17.6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в учебното заведение;

Чл.18. При постъпване на дете в детска градина, неговият родител или настойник подписва и подава декларация до директора на детската градина, че е запознат и е съгласен с правилника за вътрешния ред на съответната детска градина.

Раздел ІІ

ПРЕМЕСТВАНЕ

 

Чл.19. Преместване на дете от една общинска детска градина в друга детска градина може да се осъществи през цялата учебна година при наличие на свободно място и подадено писмено заявление от родителя или настойника.

Чл.20. Преместването на деца от подготвителна група се извършва с удостоверение за преместване при наличие на свободни места. За извършеното преместване писмено се информира и Община Сърница.

Чл.21. При напускане на дете от подготвителна група поради постъпването му в първи клас се издава удостоверение за задължително предучилищно образование, съгласно чл.36 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Раздел ІІІ

ОТПИСВАНЕ

 

Чл.22. Децата се отписват от детските градини и подготвителните групи в общинските училища:

а) по желание на родителите или настойниците със заявление до директора, един месец по-рано от датата на отписване;

б) при постъпване в друга детска градина/училище или в друго училище с организирано задължително предучилищно обучение;

в) при постъпване в първи клас (за детските градини);

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл.23. Всеки директор на общинска детска градина изработва правилник за дейността на детската градина или изменя и допълва съществуващия, като съобрази изискванията на настоящата наредба, и веднага го поставя на видно място в сградата на детската градина.

Чл.24. При намаляване броя на децата през учебната година до 12 в група същата се слива с друга такава, със заповед на директора на детската градина, с цел създаване на рационална организация за използване на финансов и човешки ресурс.

Чл.25. В рамките на една детска градина директорът определя начина на сливане на групи при необходимост.

Чл.26. Директорите на общинските детски градини в Община Сърница организират през летния период дежурни сборни групи при наличието най-малко на 12 деца, реално посещаващи  групата. В случай че децата, реално посещаващи дежурната група, в три последователни дни са под 12, месец август се обявява за ваканционен със заповед на кмета на общината по предложение на директора на детската градина.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

            § 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училищата.

§ 2. С настоящата наредба се въвеждат изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и на Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

            § 4. Директорите на общинските детски градини да изпълнят задълженията си по настоящата наредба в 14 (четиринадесет) дневен срок от влизането й в сила.

§ 5. Наредбата е приета на редовно заседание на Общински съвет – Сърница на 27.10.2016 г. с Решение №124, взето с протокол №13.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация